ПрАТ "ОЗПК"

Код за ЄДРПОУ: 00235878
Телефон: (0482) 37 98 40
e-mail: nsozpk@gmail.com
Юридична адреса: 65033, м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Желябова, 4
 
Дата розміщення: 30.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ"

код за ЄДРПОУ 00235878, місцезнаходження: УКРАЇНА, 65033, Одеська область, Малиновський район, м. Одеса, вулиця Желябова, будинок 4, міжміський код та телефон: (0482)342-486 (0482) 340-372, (0482) 342-486

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.ozpk.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит", 32996030

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 27.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 27.04.2018р. На загальних зборах розглядалися наступнi питання:1.Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах. 3. Обрання голови та секретаря зборiв, прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв. 4. Розгляд звiту генерального директора за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора. 5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 6. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2017 рiк. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства. 9. Обрання членiв наглядової ради. 10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. 11. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. На загальних зборах не надходило пропозицiй до перелiку питань до порядку денного. Результат розгляду порядку денного: 1.Обрано голову та членiв лiчильної комiсiї: Андрiєнко В.Ф.-голова лiчильної комiсiї, члени лiчильної комiсiї: Христич О.В., Кустов I.М. Припинено повноваження членiв лiчильної комiсiї по закiнченню чергових загальних зборiв. 2. Затверджено порядок та способ засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах. 3. Обрано голову зборiв - Голованов К.Ю. та секретаря зборiв - Кривошеєва Н.Г., прийнято рiшення з питання порядку проведення зборiв. 4.Затверджено звiт генерального директора за 2017 рiк. 5. Затверджено звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк. 6. Затверджено звiт наглядової ради Товариства за 2017 рiк. 7. Затверджено рiчний звiт Товариства за 2017 рiк. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2017 рiк за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. 8. Припинено повноваження членiв наглядової ради Товариства. 9. Обрано членiв наглядової ради: Голованов К.Ю., Калайда Д.О., Бойко Т.А., Кривошеєва Н.Г., Белодумова З.С.. 10. Затверджено умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлено, що члени наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Доручено генеральному директору Голованову Ю.М. пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. 11. Прийнято рiшення: попередньо схвалити укладення значних правочинiв, якi будуть повязанi з господарською дiяльнiстю Товариства згiдно iз статутом;надання фiнансової допомоги, позик, застав, порук, гарантiй, в тому числi за третiх осiб; отримання фiнансової допомого або позик, що вчинятимуться Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв або становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 20 000 тис. грн. Надати повноваження генеральному директору Товариства Голованову Ю.М. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборiв приймати рiшення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинiв, визначати їх умови, здiйснювати вiд iменi Товариства всi необхiднi дiї щодо вчинення значних правочинiв, якi попередньо схваленi цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу наглядової ради на вчинення такого правочину.Пропозицiй до перелiку питань порядку денного загальних зборiв не надходило. Акцiонерами внесенi пропозицiї щодо кандидатiв до складу Наглядової ради Товариства. .

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося