ПрАТ "ОЗПК"

Код за ЄДРПОУ: 00235878
Телефон: (0482) 37 98 40
e-mail: nsozpk@gmail.com
Юридична адреса: 65033, м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Желябова, 4
 
Дата розміщення: 30.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.04.2018
Кворум зборів** 81.24
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 27.04.2018р. На загальних зборах розглядалися наступнi питання:1.Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах. 3. Обрання голови та секретаря зборiв, прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв. 4. Розгляд звiту генерального директора за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора. 5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 6. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2017 рiк. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства. 9. Обрання членiв наглядової ради. 10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. 11. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. На загальних зборах не надходило пропозицiй до перелiку питань до порядку денного. Результат розгляду порядку денного: 1.Обрано голову та членiв лiчильної комiсiї: Андрiєнко В.Ф.-голова лiчильної комiсiї, члени лiчильної комiсiї: Христич О.В., Кустов I.М. Припинено повноваження членiв лiчильної комiсiї по закiнченню чергових загальних зборiв. 2. Затверджено порядок та способ засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах. 3. Обрано голову зборiв - Голованов К.Ю. та секретаря зборiв - Кривошеєва Н.Г., прийнято рiшення з питання порядку проведення зборiв. 4.Затверджено звiт генерального директора за 2017 рiк. 5. Затверджено звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк. 6. Затверджено звiт наглядової ради Товариства за 2017 рiк. 7. Затверджено рiчний звiт Товариства за 2017 рiк. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2017 рiк за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. 8. Припинено повноваження членiв наглядової ради Товариства. 9. Обрано членiв наглядової ради: Голованов К.Ю., Калайда Д.О., Бойко Т.А., Кривошеєва Н.Г., Белодумова З.С.. 10. Затверджено умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлено, що члени наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Доручено генеральному директору Голованову Ю.М. пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. 11. Прийнято рiшення: попередньо схвалити укладення значних правочинiв, якi будуть повязанi з господарською дiяльнiстю Товариства згiдно iз статутом;надання фiнансової допомоги, позик, застав, порук, гарантiй, в тому числi за третiх осiб; отримання фiнансової допомого або позик, що вчинятимуться Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв або становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 20 000 тис. грн. Надати повноваження генеральному директору Товариства Голованову Ю.М. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборiв приймати рiшення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинiв, визначати їх умови, здiйснювати вiд iменi Товариства всi необхiднi дiї щодо вчинення значних правочинiв, якi попередньо схваленi цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу наглядової ради на вчинення такого правочину.Пропозицiй до перелiку питань порядку денного загальних зборiв не надходило. Акцiонерами внесенi пропозицiї щодо кандидатiв до складу Наглядової ради Товариства.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так* Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (зазначити):   ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так* Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так* Ні*
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (зазначити):   ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (зазначити):   ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

Так* Ні*
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні