ПрАТ "ОЗПК"

Код за ЄДРПОУ: 00235878
Телефон: (0482) 37 98 40
e-mail: nsozpk@gmail.com
Юридична адреса: 65033, м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Желябова, 4
 
Дата розміщення: 30.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААВ №270737
3. Дата проведення державної реєстрації 29.05.1995
4. Територія (область)* Одеська область
5. Статутний капітал (грн) 2246196.25
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 48
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.11" - ВИРОБНИЦТВО ДВИГУНIВ I ТУРБIН, КРIМ АВIАЦIЙНИХ, АВТОТРАНСПОРТНИХ I МОТОЦИКЛЕТНИХ ДВИГУНIВ"

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "УкрСиббанк"
2) МФО банку 351005
3) Поточний рахунок 26006037745900
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "УкрСиббанк"
5) МФО банку 351005
6) Поточний рахунок у іноземній валюті 26006037745900