ПрАТ "ОЗПК"

Код за ЄДРПОУ: 00235878
Телефон: (0482) 37 98 40
e-mail: nsozpk@gmail.com
Юридична адреса: 65033, м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Желябова, 4
 
Дата розміщення: 30.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

127.04.2018Загальні збори акціонерів20000.00012690.000157.604правочини, якi будуть пов'язанi з господарською дiяльнiстю Товариства згiдно iз статутом; надання фiнансової допомоги, позик, застав (iпотеки), порук, гарантiй, в тому числi за третiх осiб; отримання фiнансової допомоги або позик02.05.2018ozpk.pat.ua
Зміст інформації:
Рiшення прийняте загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2018 р. Попередньо схвалено укладення Товариством значних правочинiв (правочини, якi будуть пов'язанi з господарською дiяльнiстю Товариства згiдно iз статутом; надання фiнансової допомоги, позик, застав (iпотеки), порук, гарантiй, в тому числi за третiх осiб; отримання фiнансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв або становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтостi Товариства. Гранична сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 20000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 12690 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 157.6% Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5381181кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 5 381 444 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за"- 5 381 181 шт., "урималось"- 263 шт. Правочини, що можуть здійснюватись протягом року: відчудження рухомого та нерухомого майна, реалізація продукції, що виробляється підпрємством- поршневі кільця.