ПрАТ "ОЗПК"

Код за ЄДРПОУ: 00235878
Телефон: (0482) 37 98 40
e-mail: nsozpk@gmail.com
Юридична адреса: 65033, м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Желябова, 4
 
Дата розміщення: 30.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, усього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 3754.05 3411.073 0 0 3754.05 3411.073
будівлі та споруди 2580.408 2417.337 0 0 2580.408 2417.337
машини та обладнання 1133.266 959 0 0 1133.266 959
транспортні засоби 19.625 15.899 0 0 19.625 15.899
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 20.751 18.837 0 0 20.751 18.837
2. Невиробничого призначення: 7.792 7.385 0 0 7.792 7.385
будівлі та споруди 5.254 5.123 0 0 5.254 5.123
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 2.538 2.262 0 0 2.538 2.262
Усього 3761.842 3418.458 0 0 3761.842 3418.458
Опис Станом на 31.12.2018 року за даними бухгалтерського облiку первiсна вартiсть основних засобiв складає 23823 тис. грн., у тому числi будiвлi та споруди - 9146 тис. грн., машини та обладнання - 13149 тис. грн., транспортнi засоби-432 тис. грн., iнструменти,прилади та iншi основнi засоби-1096 тис. грн. Знос основних засобiв складає-20404 тис. грн. (85,64 %), у тому числi за групами основних засобiв: будiвлi та споруди - 6724 тис.грн. (73%), машини та обладнання - 12190 тис. грн. (92,71%),транспортнi засоби - 416 тис. грн. (96,3%), iнструменти та прилади та iншi основнi засоби - 1074 тис. грн. (98%). Основнi засоби використовуються з моменту вводу їх в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Термiн експлуатацiї:будiвлi та споруди-19-86 рокiв; машини та обладнання-1-70 рокiв;транспортнi засоби-5-8 рокiв;iншi основнi засоби-5-39 роки; iнструменти та прилади-5-51 рокiв; Ступiнь використання основних засобiв складає 37,8%. У звiтному роцi пiдприємство не здiйснювало капiтальних ремонтiв основних засобiв. Змiни у вартостi основних засобiв вiдбулися за рахунок: реалiзацiя основних засобiв склала 2296,67 тис. грн. без ПДВ Первісна вартість реалізованих основних засобів 444,6 тис. грн., залишкова вартість-100,9 тис. грн. Обмежень щодо використання основних засобiв не iснує.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 10533 12490
Статутний капітал (тис.грн.) 2246 2246
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 2246 2246
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами
Висновок Розрахункова вартість чистих активів(10533.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(2246.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.