ПрАТ "ОЗПК"

Код за ЄДРПОУ: 00235878
Телефон: (0482) 37 98 40
e-mail: nsozpk@gmail.com
Юридична адреса: 65033, м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Желябова, 4
 
Дата розміщення: 30.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

IX. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів ПАТ ОЗПК складається з таких структурних пiдроздiлiв: - апарат управлiння-генеральний директор; - бухгалтерiя; - канцелярiя; - бюро з кадрiв; - служба пiдготовки виробництва; - вiддiл технiчного контролю; - заготiвельна дiлянка; - виробничий цех; - вiддiл охорони працi; - пункт охорони здоров'я. Змiни в органiзацiйнiй структурi товариства в звiтному роцi не вiдбувалися. Товариство є засновником дочiрнього пiдприємства ДП "ОЗПК-Днепр", яке було створено Загальними зборами акцiонерiв ВАТ ОЗПК вiд 03 березня 1999 року. ДП зареєстровано рiшенням виконкому Жовтневої райради м. Днiпропетровська вiд 20 серпня 1999 року. Пiдприємство розташовано за адресою м. Днiпропетровськ, пл. Академiка Стародубова, 1. Дочiрне пiдприємство "ОЗПК-Днепр" створено з метою: - постачання сталевої стрiчки заводу длоя виробництва компресiйних поршневих кiлець; - проведення наково-дослiдних робiт по створенню лiнiї для термообробки сталевої стрiчки; - реалiзацiя продукцiї заводу в схiдних регiонах України. Складнi умови, що iснують на ринку,привели до призупинення дiяльностi дочiрного пiдприємства та не дають можливостi оцiнити перспективи розвитку дочiрного пiдприємства в майбутньому. ПАТ ОЗПК не має фiлiй та представництв.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента В звiтному роцi середньоблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу 48 особи,середня чiсельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiцництвом - 3 особи, чiсельнiсть працiвникiв, що працюють на умовах неповного робочого часу не має. Фонд оплати працi в звiтному роцi склав 3674 тис. грн. Розмiр фонду оплати працi в звiтному роцi зрос вiдносно попереднього року на 743 тис. грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв, операцiйним потребам емiтента, не розроблялась.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання Емiтент не належить до будь-яких обєднань пiдпрємств.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності ПАТ "Одеський завод поршневих кiлець" не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб до товариства не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Фiнансова звiтнiсть товариства готується вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi за принципом облiку за iсторичною вартiстю.Найважливiшi принципи облiкової полiтики ПАТ ОЗПК i iстотнi оцiнки в її застосуваннi на протязi 2018 року залишились незмiнними. Нарахування амортизацiї основних засобiв Товариство здiйснює iз застосуванням прямолiнiйного методу, який дiяв на протязi 2018 року.Запаси включають сировину та матерiали,паливо, запаснi частини, готову продукцiю, МШП на складi. Запаси оцiнюють за найменшою з двох величин: собiвартостi або можливої чистої цiни реалiзацiї. Елементи вартостi придбання включають прямi матерiальнi витрати, витрати на оплату працi i накладнi виробничi витрати. У вартiсть незавершенного виробництва i готової продукцiї включається вартiсть придбання сировини i витрати на переробку, такi як прямi витрати на оплату працi, а також розподiлену частину постiйних i змiнних виробничих накладних витрат. Сировина враховується за вартiстю придбання з урахуванням витрат на транспортування та доставку.Чиста цiна реалiзацiї являє собою передбачувану цiну реалiзацiї за вирахуванням всiх можливих витрат на приведення запасiв у товарний вигляд, а також очiкуваних комерцiйних витрат. Метод оцiнки та облiку фiнансових iнвестицiй за методом пайової участi.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основна продукцiя, яку виробляє ПАТ ОЗПК, є поршневi кiльця до двигунiв тракторiв ("Беларусь", "ЮМЗ","Т-40", "Кировець", "ДТ-75", "Т-150", "МТЗ 80/100") комбайнiв "Нива", Дон-1500 та автомобiлям Камаз, Газ, двигунам ЯМЗ 236 i ЯМЗ 238. Протягом року було вироблено продукцiї завдяки якiй емiтент отримує бiльш нiж 62% доходу за рiк на суму 4588,5 тис. грн. До складу такої продукцiї належать комплекти ЯМЗ (вироблено 4,6 тис.комплектiв, що в грошовому еквiвалентi складає 812,6 тис грн.), Д144 (вироблено 9,8 тис. шт, що складає 1842,7 тис. грн.), Д50 А3 ( вироблено 5,8 тис. шт, в грошах - 1016,8 тис. грн.), Д50А4 (вироблено 10,5 тис. шт.на суму 916,4 тис. грн.)Середньореалiзацiйна цiна складає: ЯМЗ- 53грн, Д144-370 грн., Д50А3 -180 грн.,Д50А4 - 210 грн. Сума виручки вiд реалiзацiї - ЯМЗ- 534,7 тис. грн., д144- 2816,3 тис. грн., Д50А3 - 1116,0 тис. грн., Д50А4 -1267,1 тис. грн. Загальна сумма експорту складає 4816,2 тис. грн. Частка експорту в загальному обсязi продажiв - 80,8 вiдсотка.В зязку з тим, що пiдприємство працює в умовах ринку, попит на продукцiю носить не системний характер. В даних економiчних умовах надати оцiнку перспективностi виробництва окремих видiв товарiв вкрай важко, проте найбiльш перспективними видами продукцiї залишаються комплекти поршневих кiлець, що виготовляються до двигунiв тракторiв "Беларусь", "Т-40".Одним з напрямкiв подальшого розвитку є надання в оренду власних нерухомих будiвель, що може бути перспективою додаткового отримання доходу вiд реалiзацiї послуг. Протягом року спостерiгалось падiння попиту на продукцiю пiдприємства. Все частiше в сiльському господарствi використовується технiка закордонного виробництва. Вiдсутнiсть власних моторних заводiв не дає можливостi розвивати галузь, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент. Дiяльнiсть товариства не залежiть вiд сезонних змiн. Основними ринкми збуту продукцiї є Узбекiстан. Основнi клiєнти: ФОП Солоєв В.(Узбекiстан). На внутрiшньому ринку продукцiя товариства реалiзується в незначному обсязi. Потенцiйнi ризики представленi комерцiйними ризиками, фiнансовими ризиками,ризиками, повязаними з форс-мажорними обставинами. Комерцiйнi ризики повязанi з реалiзацiєю продукцiї та послуг на товарному та споживчому ринках-зменшення розмiрiв i ємностi ринку, зниження платоспроможнього попиту, поява нових конкурентiв, тощо. Заходами по зниженню комерцiних ризикiв є: 1. системне вивчення конюктури ринка; 2. рацiональна цiнова полiтика; 3. реклама, тощо. 4. використання системи авансування при заказi великiх партiй продукцiї. Фiнансовi ризики викликанi iнфляцiйними процесами, всеохоплючою несплатою, коливанням курсiв валют, тощо. Вони можуть бути знiженi шляхом створення системи фiнансового менеджменту на пiдприємствi, роботи з дiлерами i споживачами на умовах передплати, використаннi акредитивiв, тощо. Ризики, повязанi з форс-мажорними обставинами-ризики, обумовленi непередбачуваними обставинами (стихiйнi лиха, змiна полiтичного курса країни, страйк, тощо). Заходими по зниженню служать робота пiдприємства з достатнiм запасом фiнансової мiцностi. Продукцiя товариства реалiзується на пiдставi укладених iз замовниками договорiв.Оплата здiйснюється в безготiвковому порядку. Продукцiя реалiзується iз 100 % передплатою. Найголовнiшими конкурентами iз основних видiв продукцiї, що виробляє ПАТ ОЗПК, є пiдприємства Росiйської Федерацiї: - Ставропольський завод поршневих кiлець; - Костромський завод поршневих кiлець. А також пiдприємства Нiмеччини, Iндiї, Китая, Японiї, Польши. Для реалiзацiї продукцiї емiтент використовує власний вiддiл збуту, а також використовує послуги комiсiонерiв, що маєть власнi канали збуту продукцiї, переважно на експорт. Канали збуту напрацьовувались роками, та реалiзацiя вiдбувається за старими звязками. Матерiали, якi використовуються в основному виробництвi - сталева стрiчка, чавун, хромовий ангiдрид, абразиви. Сталева стрiчка виготовляється Державним пiдприємством "Експериментально-виробниче пiдприємство iнституту чорної металургiї iм. З.I. Некрасова Нацiональної академiї наук України" (м. Днiпропетровськ), сировиною для виготовлення сталевої стрiчки є дрiт, вироблений на ТОВ "Стальканат-Сiлур" (м. Одеса). Для виготовлення сталевої стрiчки дрiт транспортують до м. Днiпропетровська, сталеву стрiчку транспортують до м. Одеси. Чавун, що використовується для виробництва поршневих кiлець виготовляють в Українi м. Запорiжжя).Хромовий ангiдрид постачається ТОВ "Макрохiм" (м. Київ)Абразивнi матерiали виготовляються на ЗАТ "Запорозький абразивний комбiнат" (м. Запорiжжя)Таким чином матерiали, що використовуються в виробництвi є доступними, виготовляються в Українi.Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни цiн на матерiали. Спостерiгається дiнамiка зростання цiн.Так вартiсть чавуна зросла на 11%, сталевого дроту на 25%, абразивiв - 18 %. Важливим для функцiонування пiдприємства залишається постачання електричної енергiї, що здiйснює ПАТ Одесаобленерго" (м. Одеса) Вартiсть 1 кВт електричної енергiї протягом року зросла на 25%. Кiлькiсть основних постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв - 5. В звязку з вiдсутнiстю вiльних обiгових коштiв та низькою перспективнiстю розвитку галузi товариство не має можливостi впроваджувати новi технологiї та новi види продукцiї. Становище на ринку не є монопольним.Останнiм часом суттевим конкурентом емiтента є продукцiя Ставропольського заводу поршневих кiлець та продуцiя китайського виробництва. Тим не менш продукцiя, що виготовляється на ПАТ "Одеський завод поршневих кiлець" є значно бiльшої якостi, виготовляється iз дотриманням технологiчних процесiв. Про це свiдчить попит, який сформувався з боку закордонних та вiдчизняних покупцiв. Невизначеннiсть та не стабiльнiсть в економiцi,неготiвнiсть багатьох клiєнтiв до довгострокових вiдносин не дають можливость планувати щось на довгострокову та середньострокову перспективу. Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть тiльки на терiторiї України.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв товариством придбанi наступнi основнi засоби: - в 2013 року придбано основних засобiв на суму 11,3 тис. грн., у тому числi iншi основнi засоби на суму 11,3 тис. грн. Введено в експлуатацiю машин та обладннання, що було придбано в попереднiх роках на суму 71,0 тис. грн. Протягом 2014-2015 років придбання основних засобiв не вiдбувалось. - в 2016 року придбано основних засобiв на суму 46,0 тис. грн., у тому числi машини та обладнання на суму 46,0 тис. грн. Проведено капітальний ремонт будівель на 311.0 тис. грн. В 2017-2018 роках придбання основних засобів не відбувалось.За цей перiод вiдчуджено основних засобiв : - 2013 рiк вiдчуджено основних засобiв первiсна вартiсть яких складає 155,4 тис. грн., у тому числi лiквiдовано основних засобiв первiсна вартiсть яких складає 117,9 тис. грн., залишкова - 0 грн. Основних засобiв реалiзовано з первiсною вартiстю 37,5 тис. грн., залишкова вартiсть складає 0,4 тис. грн. Загальна сума реалiзацiї складає 48,2 тис. грн. По групам основних засобiв:машини та обладнання - реалiзовано на суму 0,2 тис. грн., лiквiдовано за первiсною вартiстю -117,9 тис.грн. транспортнi засоби реалiзовано на суму 48,0 тис. грн. - 2014 рiк вiдчуджено основних засобiв первiсна вартiсть яких складає 662,4 тис. грн., у тому числi лiквiдовано основних засобiв первiсна вартiсть яких складає 603,6 тис. грн., залишкова - 26,8 тис. грн. Основних засобiв реалiзовано з первiсною вартiстю 58,8 тис. грн., залишкова вартiсть складає 4,1 тис. грн. Загальна сума реалiзацiї складає 11,7 тис. грн. По групам основних засобiв:машини та обладнання - реалiзовано на суму 1,7 тис. грн., лiквiдовано за первiсною вартiстю -605,6 тис.грн. транспортнi засоби реалiзовано на суму 10,0 тис. грн. - 2015 рiк вiдчуджено основних засобiв первiсна вартiсть яких складає 624,6 тис. грн., у тому числi лiквiдовано основних засобiв первiсна вартiсть яких складає 171,0 тис. грн., залишкова - 6,8 тис. грн. Основних засобiв реалiзовано з первiсною вартiстю 453,6 тис. грн., залишкова вартiсть складає 12,4 тис. грн. Загальна сума реалiзацiї без ПДВ складає 86,6 тис. грн. По групам основних засобiв:машини та обладнання - реалiзовано на суму 3,3 тис. грн., лiквiдовано за первiсною вартiстю -171 тис.грн. Інструменти, прилади, інвентар(меблі) реалiзовано на суму 83,3 тис. грн. - 2016 р.вiдчудження основних засобiв не відбувалось.- 2017 рiк вiдчуджено основних засобiв первiсна вартiсть яких складає 2041,4тис. грн., Основних засобiв реалiзовано з первiсною вартiстю 2041,4тис. грн., залишкова вартiсть складає 891,7тис. грн. Загальна сума реалiзацiї без ПДВ складає 3938,1 тис. грн. По групам основних засобiв:будівлі та споруди - реалiзовано на суму 3938,1 тис.грн. ліквідації не відбувалось. - 2018 рiк вiдчуджено основних засобiв первiсна вартiсть яких складає 545,5 тис. грн., Основних засобiв реалiзовано з первiсною вартiстю 545,5 тис. грн., залишкова вартiсть складає 100,9 тис. грн. Загальна сума реалiзацiї без ПДВ складає 2296,7 тис. грн. По групам основних засобiв:будівлі та споруди - реалiзовано на суму 2296,7 тис.грн. ліквідації не відбувалось. Значних iнвестицiй та придбань пiдприємтсво не планує.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Всi основнi засоби облiковуються на балансi товариства. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018 р. складає 23823 тис. грн., знос - 20404 тис.грн., залишкова вартiсть 3419 тис. грн. Протягом року відбулися відчудження основних засобiв товариства. А саме: цех металопокриття площею 2183,1 кв.м.; гараж площею 357,3 кв.м. було реалізовано за 2756000 грн. 00 коп. первісна вартість обєктів складає 560476 грн. 30 коп., залишкова вартість 100910 грн. 06 коп., знос - 459566 грн. 24 коп. Орендованих основних засобiв в акцiонерному товариствi не значиться. Частина примiщень, первiсна вартiсть яких скаладає 380 тис.грн. надано в оренду. Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Основнi засоби розташованi за адресою : м. Одеса, вул. Желябова,4. Iнформацiя про виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання: виробничi потужностi складають 1241 одиницю, ступiнь використання обладнання - 37,3 %. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства.Облiк руху основних засобiв Товариства ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби". Аналiтичний та сiнтетичний облiк основних засобiв товариства ведеться вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Сiнтетичнi рахунки заведенi у вiдповiдностi до iнструкцiї "Про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку" вiд 30.11.1999 р. № 291. Облiк основних засобiв ведеться по рахунку № 10 "Основнi засоби". Нарахування зносу по основним засобам проводиться за прямолiнiйним методом. Товариство користується основними засобами на наступних умовах : використання засобiв здiйснюється за їх цiльним призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi пiдприємства. Утримання активiв здiйснюється господарським способом. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв , характер та причини такiх планiв , суми видаткiв в тому числi вже зробленних, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очикуванне зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi. Капiтальне будiвництво, розширення або удосконалення основних засобiв не планується. Екологiчнi фактори не впливають на основнi засоби товариства.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На фiнансово-господарську господарську дiяльнiсть ПАТ ОЗПК негативно впливають: - пiдвищення цiн не енергоносiї та матерiали; - нестабiльнiсть податкового законодавства; - погiршення конкурентного климату; - труднощi в технiчному переозброєннi пiдприємства через високий рiвень цiн на нове та вiдновлене обладнання. Пiдприємство знаходиться в прямiй залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень. Особливо коли цi обмеження стосуються експортних операцiй. Економiка пiдприємства залежить вiд прийняття законодавчих документiв та актiв, якi дозволяють працювати в нормальному режимi вiтчизняному товаровиробнику.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв. Робочiй капiтал достатнiй i в цiлому вiдповiдає поточним потребам пiдприємства. За оцiнками фахiвцiв товариства можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають в проведенi заходiв по збiльшенню обємiв реалiзацiї товарiв, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики, зменшення обємiв використаня електричної енергiї. Для забезпеченння безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги пошуку резервiв зниження витрат на погашення поточних зобов'язань.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду всi укладенi договори були виконанi.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Стратегiя подальшої дiяльностi товариства визначатиметься черговими загальними зборами акцiонерiв. Стратегiя подальшої дiяльностi передбачає: - утримання iснуючих ринкiв збуту; - пошук нових ринкiв; - розширення дiлерської мережi; - пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї, за рахунок пiдвищення якостi; - зниження адмiнiстративних витрат; - пошук постачальникiв матерiалiв, якi є виробниками, виробляємої продукцiї; - зниження обємiв використання електричної енергiї. Втiлення вищезазначених напрямкiв дiяльностi вплине на зростання обiгiв виробництва, та полiпшить фiнансовий стан товариства. Суттєвих реконструкцiй протягом наступного року не планується. На дiяльнiсть емiтента в майбутньому можуть вплинути: - пiдвищення вартостi матерiалiв та енергiї; - пiдвищення рiвня податкiв та зборiв; - обмеження стосовно експортних операцiй.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік В звiтному роцi товариство не спрямовувало кошти на дослiдження та розробки.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнформацiю, яка може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi товариства, потенцiйнi iнвестори можуть отримати в товариствi та на сайтi НКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua