ПрАТ "ОЗПК"

Код за ЄДРПОУ: 00235878
Телефон: (0482) 37 98 40
e-mail: nsozpk@gmail.com
Юридична адреса: 65033, м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Желябова, 4
 
Дата розміщення: 30.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29.10.201077/15/1/10Одеське територiальне управлiння ДКЦПФРUA4000097554Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.2589847852246196.25100
Розмiщення цiнних паперiв товариства здiйснювалось на внутрiшньому ринку в процессi приватизацiї державного майна пiдприємства. Обiг цiнних паперiв товариства здiйснювався на вторинному ринку. Цiннi папери товариства до лiстингу фондових бiрж не включались. Додатковий випуск акцiй в звiтному роцi не здiйснювався.

* Заповнюються відповідно до Довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 7 " Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

*** Заповнюються відповідно до Довідника 6 " Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.