ПАТ "ОЗПК"

Код за ЄДРПОУ: 00235878
Телефон: (0482) 37 98 40
e-mail: nsozpk@gmail.com
Юридична адреса: 65033, м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Желябова, 4
 
Дата розміщення: 30.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 01.10.2015
Кворум зборів** 85.07
Опис На загальних зборах розглядалися наступнi питання: 1.Обрання голови та членiв лiчiльної комiсiї, прийняття рiшення про зупинення їх повноважень. 2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламену зборiв. 3.Розгляд звiту генерального директора за 2013-2014 роки та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора. 4.Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2013-2014 роки та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 5.Затвердження рiчного звiту товариства за 2013-2014 роки. 6. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2013-2014 роки та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 7.Затвердження порядку покриття збиткiв товариства за 2013-2014 роки. 8.Прийняття рiшення проприпинення повноважень членiв наглядової ради товариства. 9.Визнання кiлькiсного складу членiв наглядової ради та обрання членiв наглядової ради.. 10.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. 11.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї. 12.Обрання членiв ревiзiйної комiсiї. 13.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдсання цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї.14.Вiдкликання генерального директора товариства. 15.Внесення змiн та доповнень до статуту товариства. 16. Обрання особи, якiй надаватимуться повноваження з пiдписання змiн та доповнень до статуту товариства. 17.Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень. що регламентують дiяльнiсть зборiв акцiонерiв, наглядової ради та виконавчого органу товариства. На загальних зборах не надходило пропозицiй до перелiку питань до порядку денного. Результат розгляду порядку денного: 1.Обрано голову та членiв лiчiльної комiсiї-Гавинський О.О., члени-Шнюкова О.С.,Андрiєнко В.Ф.,Тандуро Н.В., Ткачева Г.Г.,Христич О.В. Припинено повноваження лiчiльної комiсiї по закiнченню чергових загальнiх зборiв. 2. Обрано: голова зборiв- Голованов К.Ю., серетар-Кривошеєва Н.Г., затверджено регламент зборiв. 3.Затверджено звiт генерального директора. 4.Затверджено звiт ревiзiйної комiсiї. 5.Затверджено рiчнi звiти товариства. 6.Затвердженно рiшення про покриття збиткiв за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. 7.Затвердження звiту наглядової ради. 8.Припиненi повноваження членiв наглядової ради. 9.Визначено кiлькiсний склад наглядової ради- 3 особи. Обрано:Головано К.Ю., Калайда Д.О., Бойко Т.А. 10. Затвердженi умови цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради, виконання обовязкiв на безоплатнiй основi, пiдписання договорiв дорученно Голованову К.Ю. 11.Припиненнi повноваження членiв ревiзiйної комiсiї. 12. До складу ревiзiйної комiсiї обрано:Куракiну Г.В., Филиппочева О.М., Степовську I.М. 13.Затвердженi умови цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї, виконання обовязкiв на безоплатнiй основi, пiдписання договорiв дорученно Голованову К.Ю. 14.Вiдкликано генерального директора. 15.Внесено змiни до статуту товариства. 16.Для пiдписання змiн та доповнень до статуту товариства обрано Голованова К.Ю. 17.Внесено змiни до наступних положень: про генерального директора, про наглядову раду, про загальнi збори акцiонерiв.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.