ПАТ "ОЗПК"

Код за ЄДРПОУ: 00235878
Телефон: (0482) 37 98 40
e-mail: nsozpk@gmail.com
Юридична адреса: 65033, м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Желябова, 4
 
Дата розміщення: 30.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Голованов Юрiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 319311, 08.07.1996, Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження** 1942
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 52
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Вiдкрите акцiонерне товариство "Одеський завод поршневих кiлець", генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.10.2015, 3 роки
9) опис Повноваження та обовязки посадових осiб визначаються статутом товариства. До компетенцiї генерального директора належiть: - вирiшення всiх питань, повязаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства; - розробка проектiв бюджетiв, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй Радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв; - прийняття рiшень про укладання правочинiв на суму до 10 % балансової вартостi активiв Товариства за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi; - укладення та виконання колективного договору, призначення та вiдкликання осiб якi беруть участь в колективних переговорах, як представники виконавчого органу, за погодженням iз Нагядовою радою. Розмiр винагороди, виплаченої в звiтному перiодi, склав 149200 грн 00 копiйок. Винагорода в натуральнiй формi в звiтному роцi не виплачувалась. Протягом року посадовій особі було припинено повноваження рішенням загальних зборів акціонерів від 01.10.2015 року та призначено на посаду генерального директора рішенням наглядової ради від 01.10.2015 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади - Генеральний директор. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Стаж роботи - 52 роки. Обрано на посаду Наглядовою радою товариства згiдно протокола №33 вiд 01.10.2015 року. Термiн обрання- 3 роки.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Голованов Костянтин Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 319272, 08.07.1996, Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження** 1978
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Вiдкрите акцiонерне товариство "Одеський завод поршневих кiлець", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.10.2015, 3 роки
9) опис Повноваження та обовязки посадових осiб визначаються статутом товариства. До виконавчої компетенцiї наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, повязанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядка денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiї до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiввiдповiдно до статуту та дiючого законодавства; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених дiючим законодавством; - затвердження умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором, встановленнярозмiру його винагороди, пiдписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором в особi голови Наглядової ради; - прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генрального директора, у випадках, передбачених п. 7.43 цього статуту; - обрання та припинення повноваженьголови i членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених дiючим законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначенного Законом України " Про акцiонернi товариства"; - визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших обєднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25вiдстокiв вартостi активiв за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. У разi неприйняття Наглядовою радою рiшення про вчинення значного правочину питанняя про вчинення такого правочину виноситься на розгляд загальних зборiв; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобовязань обо їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивидендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнувача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (змiну) зберiгача, депозитарiя цiнних паперiв та затвердженняч умов договору,що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати їх послуг; - надсилання пропозiцiй акцiонерам про придбання належним їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст.65 Закону України "Про акцiонернi товариства". Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, в звiтному роцi не виплачувалась. Протягом року посадову особу було припинено повноваження у звязку із закінченням терміну дії повноважень та обрано на посаду члена наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 01.10.2015 року ), призначено головою наглядової ради рішенням наглядової ради (протокол № 32 від 01.10.2015 року) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади-директор Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Стаж роботи - 16 рокiв. Обрано на посаду 01.10.2015 року. Термiн- 3 роки.


1) посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Куракіна Галина Василівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КК, 904743, 04.03.2002, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження** 1955
5) освіта** середня спеціальна
6) стаж роботи (років)** 40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Одеський завод поршневих кілець", Головний технолог,начальник технічного відділу, начальник відділу технічного контролю
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.10.2015, 3 роки
9) опис Повноваження та обовязки посадових осiб визначаються статутом товариства. До компетенцiї голови ревiзiйної комiсiї належить: - контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства; - перевiрка достовiрностi даних, якi мiстятьсяв рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; - перевiрка вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдно нормативним документам; - контроль своєчасностi i правильностi вiдображення в бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; - перевiрка дотримання генеральним директором товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном товариства, укладення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi товариства; - перевiрка своєчасностi i правильностi здiйснення розрахункiв за зобовязаннями товариства; - контроль за зберiганням грошових коштiв та матерiальних цiнностей; - перевiрка використання коштiв резервного та iнших фондiв товариства; - перевiрка правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; - перевiрка дотримання порядку оплати акцiй товариства; - перевiрка фiнансового стану товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, в звiтному роцi не виплачувалась. Протягом року посадову особу було припинено повноваження у звязку із закінченням терміну дії повноважень та обрано на посаду члена ревізійної комісії рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 01.10.2015 року ), призначено головою ревізійної комісії рішенням ревізійної комісії від 01.10.2015року Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади - Головний технолог,начальник технічного відділу, начальник відділу технічного контролю Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Стаж роботи - 40 рокiв. Обрано на посаду 01.10.2015 року. Термiн - 3 роки.


1) посада Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бойко Тамара Андрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КК, 553010, 09.10.2000, Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження** 1960
5) освіта** середня спецiальна
6) стаж роботи (років)** 34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Вiдкрите акцiонерне товариство "Одеський завод поршневих кiлець" начальник бюро кадрів
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.10.2015, 3 роки
9) опис Повноваження т аобовязки посадових осiб визначаються статутом товариства: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, повязанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту та дiючого законодавства; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбаченних дiючим законодавством; - затвердження умов трудового договору(контракту) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди, пiдписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором в особi голови Наглядової ради; - прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасов здiйснюватиме повновавження Генерального директора, у випадках, передбаченних п. 7.43 цього статуту; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених дiючим законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначенних Законом України "Про акцiонернi товариства"; - визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв; - визначення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях. про заснування iнших юридичних осiб; - визначення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. У разi неприйняття Наглядовою радою рiшення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виносяться на розгляд загальних зборiв; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобовязань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняттярiшення про обрання (замiну) зберiгача, депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати їх послуг; - надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України " Про акцiонернi товариства". Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, в звiтному роцi не виплачувалась. Протягом року рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 01.10.2015 року ) посадовій особі було припинено повноваження у звязку з закінченням терміну дії повноважень та обрано на посаду члена наглядової ради Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади- начальник бюро кадрiв Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Стаж роботи - 34 роки. Обрано на посаду 01.10.2015 року. Термiн- з роки


1) посада Член Наглядової Ради, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Калайда Дмитро Олегович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 251952, 17.06.1996, Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження** 1979
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Вiдкрите акцiонерне товариство "Одеський завод поршневих кiлець", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.10.2015, 3 роки
9) опис Повноваження та обовязки посадової особи визначається статутом Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, повязанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту та дiючого законодавства; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених дiючим законодавством; - затвердження умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди, пiдписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором в особi голови Наглядової ради; - прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження генерального директора, у випадках, передбаченних статутом Товариства; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановленних дiючим законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначенного Законом України "Про акцiонернi товариства"; - визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших обєднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, передбаченних Законом України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiстьмайна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за данимим останьої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. У разi неприйняття Наглядовою радою рiшення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виноситься на розгляд загальних зборiв; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобовязань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача, депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг; - надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст.65 Закону України "Про акцiонернi товариства". Компетенцiя головного бухгалтера визначається посадовою iнструкцiєю та дiючим законодавством. До компетенцiї головного бухгалтера вiдноситься: - органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi; - забезпеченя дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi; - керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобовязань; - забезпечення суворого дотримання фiнансової дiсциплiни, кошторисiв адмiнстративно-господарських i iнших витрат, законостi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших витрат; - забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету, внес кiв на державне соцыальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованностi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв; - забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження витрат i непродуктивних витрат; - органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобовязань; -контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дiсциплiни; - контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованностi, дотримання платiжної дисциплiни; - контроль роботи персоналу у головнiй бухгалтерiї. Розмiр винагороди,виплаченої у звiтному перiодi, склав 43812 грн. 50 коп. Винагорода у натуральнiй формi в звiтному роцi не виплачувалась. Протягом року рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 01.10.2015 року ) посадовій особі було припинено повноваження у звязку з закінченням терміну дії повноважень та обрано на посаду члена наглядової ради Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади- головний бухгалтер. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Стаж роботи -15 рокiв. Обрано на посаду 01.10.2015 року. Термiн обрання - 3 роки.


1) посада Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Степовська Ірина Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КМ, 398533, 15.09.2006, Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області
4) рік народження** 1990
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Інтераудит", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.10.2015, 3 роки
9) опис До компетенцiї члена ревiзiйної комiсiї належить: - контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства; - перевiрка достовiрностi даних, якi мiстятьсяв рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; - перевiрка вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдно нормативним документам; - контроль своєчасностi i правильностi вiдображення в бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; - перевiрка дотримання генеральним директором товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном товариства, укладення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi товариства; - перевiрка своєчасностi i правильностi здiйснення розрахункiв за зобовязаннями товариства; - контроль за зберiганням грошових коштiв та матерiальних цiнностей; - перевiрка використання коштiв резервного та iнших фондiв товариства; - перевiрка правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; - перевiрка дотримання порядку оплати акцiй товариства; - перевiрка фiнансового стану товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, в звiтному роцi не виплачувалась. Протягом року рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 01.10.2015 року ) посадова особа була обрана на посаду члена ревізійної комісії та рішенням ревізійної комісії від 01.10.2015 року призначена на посаду секретаря ревізійної комісії. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади - бухгалтер ТОВ "Інтераудит", м. Одеса, вул. Фонтанська дорога 18а. Посадова особа працює бухгалтером ТОВ "Інтераудит", м. Одеса, вул. Фонтанська дорога 18а. Стаж роботи - 3 роки. Обрано на посаду 01.10.2015 року. Термiн - 3 роки.


1) посада Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Филиппочев Олександр Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КК, 345203, 10.09.1999, Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області
4) рік народження** 1948
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Одеський завод поршневих кілець", начальник бюро гальванопокриття, інженер технічного відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.10.2015, 3 роки
9) опис До компетенцiї члена ревiзiйної комiсiї належить: - контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства; - перевiрка достовiрностi даних, якi мiстятьсяв рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; - перевiрка вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдно нормативним документам; - контроль своєчасностi i правильностi вiдображення в бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; - перевiрка дотримання генеральним директором товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном товариства, укладення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi товариства; - перевiрка своєчасностi i правильностi здiйснення розрахункiв за зобовязаннями товариства; - контроль за зберiганням грошових коштiв та матерiальних цiнностей; - перевiрка використання коштiв резервного та iнших фондiв товариства; - перевiрка правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; - перевiрка дотримання порядку оплати акцiй товариства; - перевiрка фiнансового стану товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, в звiтному роцi не виплачувалась. Протягом року рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 01.10.2015 року ) посадову особу було обрано на посаду члена ревізійної комісії Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади - начальник бюро гальванопокриття , інженер технічного відділу. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Стаж роботи - 40 рокiв. Обрано на посаду 01.10.2015 року. Термiн - 3 роки.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директорГолованов Юрiй МиколайовичКЕ, 319311, 08.07.1996, Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi299226433.30367952992264000
Голова Наглядової радиГолованов Костянтин ЮрiйовичКЕ, 319272, 08.07.1996, Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi8902049.90790542890204000
Голова Ревiзiйної комiсiїКуракiна Галина ВасилiвнаКК, 904743, 04.03.2002, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi4030.00448536403000
Член Наглядової РадиБойко Тамара АндрiївнаКК, 553010, 09.10.2000, Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй областi1000.00111299100000
Член Наглядової Ради, головний бухгалтерКалайда Дмитро ОлеговичКЕ, 251952, 17.06.1996, Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi100.000111310000
Член ревiзiйної комiсiїСтеповська Iрина МиколаївнаКМ, 398533, 15.09.2006, Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi560540.6238769256054000
Усього 3939035 43.84117149 3939035 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.