ПАТ "ОЗПК"

Код за ЄДРПОУ: 00235878
Телефон: (0482) 37 98 40
e-mail: nsozpk@gmail.com
Юридична адреса: 65033, м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Желябова, 4
 
Дата розміщення: 30.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Фiрма "Трансаудит" у виглядi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23865010
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 65044, Одеська область, м. Одеса, проспект Шевченка, 2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1463, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Одеський завод поршневих кілець" за 2015 р. (станом на 31.12. 2015 р.) 1. Адресат: власники цінних паперів, наглядова рада та правління емітента, органи НКЦПФР 2. Вступний параграф 2.1.1. Основні відомості про емітента Публічне акціонерне товариство "Одеський завод поршневих кілець", код за ЄДРПОУ 00235878, вул. Желябова 4, м. Одеса, 65005, тел. 048342486, електронна адреса nsozpk@gmail.com дата первинної державної реєстрації відкритим акціонерним товариством - 29.05. 1995 р., дата реєстрації публічним акціонерним товариством - 23.12. 2011 р., чисельність акціонерів - 3489, чисельність працівників 48. 2.1.2. Опис аудиторської перевірки (звіт щодо вимог законодавчих та нор-мативних актів) Нами відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі, МСА) проведено аудит повного пакету фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Одеський завод поршневих кілець" в складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12. 2015 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2015 р., Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р. та Звіту про власний капітал за 2015 р. а також пояснювальних приміток до цієї звітності. 2.2. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне подання фінансових звітів Управлінський персонал товариства несе відповідальність за: - вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне вживан-ня; - застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків; - дотримання вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (далі, МСФЗ) або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ в примітках до фінансового звіту; - підготовку фінансового звіту згідно МСФЗ, виходячи з припущення, що товариство продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення не буде правомірним; - облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або розкриття; - розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому; - достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені керівництва; - розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в товаристві; - вживання заходів в межах своєї компетенції для захисту активів товариства; - виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань. 2.3. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності 2.2.2. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит здійснено відповідно до положень МСА, які вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і їх розкриття і фінансовій звітності. Вибір процедур визначається судженням аудитора, включно щодо оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. З метою за-стосування цих чи інших процедур при виконанні оцінки ризиків аудитором досліджуються заходи внутрішнього контролю, пов'язані з складанням та достовір-ним поданням акціонерним товариством фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію. Під час аудиту отримано пояснення, відповіді, що стосуються предмету перевірки, в тому числі, письмові запевнення управлінського персоналу (МСА 580 "Письмові запевнення") та письмові підтвердження управлінського персоналу (МСА 500 "Аудиторські докази"). Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність виконаних управлінським персоналом облікових оцінок та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 3. Модифікована аудиторська думка щодо повного комплекту фінансових звітів 3.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної модифікованої думки 3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора Параграфом 4а МСА 501 "Аудиторські докази - додаткові міркування що-до відібраних елементів" передбачено: якщо запаси підприємства є суттєвими для фінансової звітності підприємства, аудитор повинен отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо їх наявності і стану шляхом присутності під час інвентаризації. Якщо ж аудитор не має можливості отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо наявності та стану запасів, він відповідно до п. 13 Міжнародного стандарту аудиту 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора" не може підтвердити фінансову звітність підприємства - суб'єкта ау-диту, а повинен висловити умовно-позитивну думку або відмовитись від вислов-лення думки щодо фінансової звітності. Аудитором в листопаді звітного року було повідомлено емітента цінних паперів про потребу залучення його до участі в річній інвентаризації, але відповідного запрошення отримано не було. 3.1.2. Інші факти та обставини, які впливають на достовірність фінансової звітності Станом на дату складання звітності в товариства малась незавершені судові суперечки з визначення розмірів земельних ділянок, що є власністю товариства. Прийняття відповідних судових рішень в контексті положень пп. 9-12 МСА 501 "Аудиторські докази - додаткові міркування щодо відібраних елементів" може призвести до змін в фінансовій звітності. 3.2. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мо-ва в попередніх параграфах, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх сут-тєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Одеський завод поршневих кілець" та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до вимог МСФЗ. Валюта балансу 12794 тис. та фінансові результати звітного року (чистий дохід 6936 тис. грн., чис-тий фінансовий результат - прибуток 468 тис. грн.), відображені в фінансовій звіт-ності, підтверджуються. 4. Інша допоміжна інформація 4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства За приписами частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. В емітента цінних паперів вартість чистих активів на початок і кінець звітного року (відповідно - 12430 тис. грн. та 12794 тис. грн.) більше статутного капіталу (2246 тис. грн.). 4.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що пі-длягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних па-перів Параграфом 1 МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації. Аудитор ознайомлю-ється з нею оскільки суттєві невідповідності між перевіреною аудитором фінансо-вою звітністю та іншою інформацією ставлять під сумнів достовірність перевіреної фінансової звітності. Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Одеський завод поршневих колець" є складовою частиною інформації, що міс-титься в додатках до Положення про розкриття інформації емітентами цінних па-перів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. N 2826 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12. 2013 р. за N 2180/24712, зокрема в Додатку 38. Вона також надається до ор-ганів державної статистики. Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і будь-яких суттєвих не-відповідностей не ідентифіковано 4.3. Стан корпоративного управління Корпоративне управління це система відносин між виконавчим органом товариства, його радою, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Корпо-ративне управління окреслює межі, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності товариства. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, емітенти заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання. Внаслідок виконання процедур з метою висловлення думки стосовно стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, згідно з положен-нями Закону України "Про акціонерні товариства" аудитор може сформулювати судження щодо: відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам За-кону України "Про акціонерні товариства" та вимогам статуту; - достовірного відображення інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціо-нерного товариства, яка складається згідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджених рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 N 2826 зі змінами та доповненнями . № 1250 від 23.09.2014, № 1713 від 16.12.2014, № 1348 від 01.09.2015. 4.4. Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фі-нансової звітності внаслідок шахрайства МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при ау-диті фінансової звітності" передбачено виконання аудитором низки процедур, характер, час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого викрив-лення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності. За результатами за-значеного виконання в акціонерному товаристві не ідентифіковано ризиків сут-тєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. 5. Основні відомості про аудиторську фірму 5.1. Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальніс-тю (код за ЄДРПОУ 23865010) 5.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за N 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98 та чинне до 29.11. 2020 р.) 5.3. Місцезнаходження: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: аб. скринька 10, м. Одеса, 65026) 5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua, факс 0487-373764. 6. Дата і номер договору на проведення аудиту - договір від 20. 03. 2016 р. № 16045. 7. Дата початку та дата закінчення аудиту - відповідно 20.03. 2016 р. - 20. 04. 2016 р. 8. Незалежний аудитор, директор фірми "Трансаудит" Кравченко Т.В. (Сертифікат АПУ серії А № 007180, чинний до 24.12. 2019 р.) 9. Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) - 20.04. 2016 р. М.П. ДОДАТОК Звіт щодо дотримання законодавчих та нормативних актів з бухгал-терського обліку та аналіз фінансового стану Публічного акціонерного товариства "Одеський завод поршневих кілець" 1. Стан бухгалтерського обліку у товаристві Суб'єктом аудита виконувався бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральному вимірі та в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. Бухгалтерський облік ґрунтувався на МСФЗ. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинна документація, всі дані, що зафіксовані в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку шляхом подвійного запису. Стан первинних документів та облікових реєстрів задовільний. Отже, є аналітична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлінських рішень Облікову політику товариства (відповідно до вимог статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та МСФЗ, як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються товариством в поточному обліку та для складання і подання фінансової звітності аудитору не було надано. Інвентаризацію активів та зобов'язань в звітному році не виконано. Аудитором досліджені питання, сформульовані МСА 510 "Перше завдання - за-лишки на початок періоду", і з огляду на аудиторський висновок за 2014 р., незмінність облікової політики та ретельне порівняння рядків форм фінансової звітності встановле-но, що початкові (2015 р.) залишки по рахунках товариства є достовірними. Товариством не формувався резерв на сплату відпусток, як того вимагає п. 14 МСФЗ 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи". Ми не змогли отримати інформацію про можливий розмір такого резерву та оцінити можливий вплив на фінансову звітність, але вважаємо, що сума резерву на сплату відпусток не є суттєвою для загальної достовірності фінансових звітів через те, що витрати на заробітну плату товариства незначні. Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно. Звітність складена в національній валюті України - гривні, при цьому дані в звітності наведені із заокругленням до цілих тисяч гривень. Товариство було платником податків на загальних підставах. Показники в звітних формах товариства узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності фінансових звітів, затверджених наказом Мін-фіну від 11.04. 2013 р. № 476 зі змінами, затвердженими наказами від 30.12. 2013 р. № 1192 та від 05.04. 2014 р. № 401. Подій, що відбувались у період між датою фінансової звітності та датою ауди-торського звіту (за положеннями МСА 560 "Подальші події") не ідентифіковано. Наявність в товаристві пов'язаних осіб (за визначенням МСА 550 "Пов'язані особи") не призвело до перекручень фінансової звітності. Вбачається, що поточний бухгалтерський облік, який є підґрунтям для складання фінансової звітності, з певними обмеженнями був повним та відповідав приписам Зако-ну України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та чинним МСФЗ 2. Аналіз показників фінансової звітності Аналіз показників фінансового стану товариства виконано в таблиці, при цьому показ-ники ліквідності та платоспроможності обчислено станом на 31.12. 2015 р., а показники рентабельності - за 2015 р. Показники та формули їх розрахунку Значення на 31.12. 2015р. Оптимальне значення 1.Коефіцієнти ліквідності: 1.1. Поточної ліквідності або покриття Підсумок розділів ІІ - ІII активу К1.1= ------------------------------------------------- 86,45 більше 2,0 Підсумок розділів ІІ - V пасиву 1.2. Термінової або швидкої ліквідності Підсумок розділів ІІ - ІII активу - рядки (1100-1110) К1.2= ---------------------------------------------- 13,60 1,0-2,0 Підсумок розділів ІІ - V пасиву 1.3. Абсолютної або критичної ліквідності Грошові кошти та їх еквіваленти (код рядку 1165) К1.3= ----------------------------------------------- 13,13 0,25 - 0,5 Підсумок розділів ІІ - V пасиву 2. Коефіцієнт фінансової стійкості або фінансування ( покриття зобов'язань власним капіталом) Підсумок розділів ІІ - V пасиву К2= --------------------------------------------------- 0,01 менше 1,0 Підсумок І розділу пасиву 3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) І розділ пасиву балансу К3= ----------------------------------- 0,99 0,25-0,5 Всього за активами балансу 4. Рентабельність собівартості (код рядку 2350/2355 ф.2) К4= -------------------------------------------- х 100% 9,15 (код рядку 2050 ф. 2) 5. Рентабельність реалізації (код рядку 2350/2355 ф.2 ) К5= -----------------------------------------х 100% 6,75 (код рядку 2000 ф. 2)- 5. Рентабельність активів (код рядку 2350/2355 ф.2 ) К5= ------------------------------------------------х 100% 3,71 більше 0 ф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) : 2) З даних таблиці вбачається, що фінансовий стан товариства у звітному періоді був задовільним: товариство закінчило рік з прибутком. Дані фінансової звітності реа-льно відображають фактичний фінансовий стан. Протягом звітного року не відбувалось дій, які могли суттєво вплинути на фі-нанси-господарський стан та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. Маються підстави для висловлення думки про можливість безупинного функці-онування Публічного акціонерного товариства "Одеський завод поршневих кілець", як суб'єкта господарювання (в контексті МСА 570 "Безперервність" та пп. 25-26 МСБО 1). Директор фірми Трансаудит", незалежний аудитор Кравченко Т.В. 20 квітня 2016 р. МП
д/н
д/н
д/н