ПАТ "ОЗПК"

Код за ЄДРПОУ: 00235878
Телефон: (0482) 37 98 40
e-mail: nsozpk@gmail.com
Юридична адреса: 65033, м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Желябова, 4
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 5729.3 5266.11 0 0 5729.3 5266.11
будівлі та споруди 3878.6 3687.404 0 0 3878.6 3687.404
машини та обладнання 1688 1470.6 0 0 1688 1470.6
транспортні засоби 103 64.653 0 0 103 64.653
інші 59.7 43.453 0 0 59.7 43.453
2. Невиробничого призначення: 12.7 10.989 0 0 10.989 12.7
будівлі та споруди 6.4 6 0 0 6.4 6
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 6.3 4.989 0 0 6.3 4.989
Усього 5742 5277.099 0 0 5742 5277.099
Опис Станом на 31.12.2014 року за даними бухгалтерського облiку первiсна вартiсть основних засобiв складає 26674 тис. грн., у тому числi будiвлi та споруди - 11495 тис. грн., машини та обладнання - 13270 тис. грн., транспортнi засоби-432 тис. грн., iнструменти,прилади та iншi основнi засоби-1477 тис. грн. Знос основних засобiв складає-21397 тис. грн. (80,2 %), у тому числi за групами основних засобiв: будiвлi та споруди - 7802 тис.грн. (67,9%), машини та обладнання - 11799,4 тис. грн. (88,9%),транспортнi засоби - 367,4 тис. грн. (85,0%), iнструменти та прилади та iншi основнi засоби - 1428,5 тис. грн. (96,7%). Основнi засоби використовуються з моменту вводу їх в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Термiн експлуатацiї:будiвлi та споруди-17-81 рокiв; машини та обладнання-1-66 рокiв;транспортнi засоби-3-4 рокiв;iншi основнi засоби-3-35 роки; iнструменти та прилади-3-47 рокiв; Ступiнь використання основних засобiв складає 48,4%. У звiтному роцi пiдприємство не здiйснювало капiтальних ремонтiв основних засобiв. Змiни у вартостi основних засобiв вiдбулися за рахунок: лiквiдацiї зношенних основних засобiв первiсна вартiсть яких складала 662,4 тис. грн., залишкова-26,8 тис. грн., реалiзацiя основних засобiв склала 11,7 тис. грн. Обмежень щодо використання основних засобiв не iснує.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 12235 13208
Статутний капітал (тис.грн.) 2246 2246
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 2246 2246
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(12235.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(2246.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.