ПрАТ "ОЗПК"

Код за ЄДРПОУ: 00235878
Телефон: (0482) 37 98 40
e-mail: nsozpk@gmail.com
Юридична адреса: 65033, м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Желябова, 4
 
Дата розміщення: 30.04.2013

Річний звіт за 2013 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ "Одеський завод поршневих кiлець" (налалi - ПАТ "ОЗПК")за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року. ЗМIСТ 1 ЗАЯВА КЕРIВНИЦТВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПIДГОТОВКУ I ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ 2 ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО 3 УМОВИ ВЕДЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI В УКРАЇНI, РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА 4 ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА 5 НОВI ТА ПЕГЛЯНУТI МСФЗ, ЯКI СТОСУЮТЬСЯ РIЧНОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2013 РIК 6 НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 7 ОСНОВНI ЗАСОБИ 8 IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ 9 ДОВГОСТРОКОВI БIОЛОГIЧНI АКТИВИ 10 ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ I ГРОШОВI КОШТИ З ОБМЕЖЕННЯМ ДО ВИКОРИСТАННЯ 11 КОРОТКОСТРОКОВI ФIНАНСОВI АКТИВИ 12 ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ I ПЕРЕДОПЛАТА 13 ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ 14 ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 16 ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 17 ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 18 ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦI ТА ЗАПЕЗПЕЧЕННЯ ВИПЛАТ РОБIТНИКАМ 19 КОНТРАКТНI Й УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ 20 ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ 21 ВИРУЧКА 22 ВИТРАТИ 23 ПОЯСНЕННЯ ДО ЗВIТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ПАТ "ОЗПК" ЗА 2014 РIК 24 ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 1. ЗАЯВА КЕРIВНИЦТВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПIДГОТОВКУ I ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ 1. Керiвництво ПАТ "Одеський завод поршневих кiлець" несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, що достовiрно вiдображає фiнансове положення Товариства за станом на 31 грудня 2013 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв i змiни в капiталi, за рiк, що закiнчився цiєю датою. 2. При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за: - вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне вживання; - вживання об'рунтованих облiкових оцiнок i розрахункiв; - дотримання вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi МСФЗ) або розкриття всiх iстотних вiдхилень вiд МСФЗ в примiтках до фiнансової звiтностi Товариства; - пiдготовку фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ, виходячи з допущення, що Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть в осяжному майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке припущення не буде правомiрним; - облiк i розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, якi вимагають коректування або розкриття; - розкриття всiх претензiй у зв'язку з судовими позовами, якi були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому; - достовiрне розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всi наданi кредити або гарантiї вiд iменi керiвництва. 3. Керiвництво Товариства також несе вiдповiдальнiсть за: - розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної системи внутрiшнього контролю в Товариствi; - ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до законодавства i стандартiв бухгалтерського облiку вiдповiдної країни реєстрацiї Товариства; - вживання заходiв в рамках своєї компетенцiї для захисту активiв Товариства; - виявлення i запобiгання фактам шахрайства i iнших зловживань. 4. Ця фiнансова звiтнiсть ПАТ "Одеський завод поршневих кiлець" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 2. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО Одеський завод "Червоний профiнтер" створений на базi артелi "Комбообез" в 1925 роцi. З 1947 року пiдприємство займається випуском поршневих кiлець. В 1970 роцi перейменовано в "Одеський завод поршневих кiлець". В 1995 роцi в процесi приватизацiї бiло створено вiдкрите акцiонерне товариство "Одеський завод поршневих кiлець". Форма власностi - приватна, галузь - машинобудування. 09 грудня 2011 року було прийняте рiшення про визначення типа товариства - публiчне акцiонерне товариство, найменування - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КIЛЕЦЬ", затвердженi змiни та доповнення до статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї. 23 грудня 2011 року Державним реєстратором Виконавчого комiтету Одеської мiської ради зареєстровано нову редакцiю Статуту Публiчного акцiонерного товариства "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КIЛЕЦЬ". Таким чином, Вiдкрите акцiонерне товариство "Одеський завод поршневих кiлець" було перейменовано в публiчне акцiонерне товариство "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КIЛЕЦЬ", та Публiчне акцiонерне товариство " ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КIЛЕЦЬ " є правонаступником вiдкритого акцiонерного товариства " Одеський завод поршневих кiлець ". Мiсцезнаходження ПАТ " ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КIЛЕЦЬ ": 65033, Одеська область, м. Одеса, вул.Желябова, 4. Код ЄРДПОУ - 00235878. Електронна адреса ПАТ " ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КIЛЕЦЬ " - nsozpk@gmail.com. Офiцiйний сайт ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КIЛЕЦЬ" - www.ozpk.pat.ua Види господарської дiяльностi ПАТ " ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КIЛЕЦЬ " згiдно до КВЕД-2010: - 28.11 Виробництво двигунiв i турбiн, крiм авiацiйних, автотранспортних i мотоциклетних двигунiв.; Основним ринком збуту є Бiлорусь, Казахстан, Узбекiстан. Продукцiя Товариства користується попитом у приватних пiдприємцiв. Станом на 31 грудня 2012 року долi володiння корпоративними правами ПАТ " ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КIЛЕЦЬ " представленi наступним чином (у вiдсотках): 1) Голованов Ю.М. 28,1 2) Голованов К. Ю. 12,5 3) Голованова Л. В. 12,5 4) Iншi акцiонери - фiзичнi особи ( акцiонер) з частками володiння, якi не перевищують 5 вiдсоткiв 46,9 3. УМОВИ ВЕДЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI В УКРАЇНI, РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА Економiка України виявляє деякi характернi особливостi, властивi ринкам, що розвиваються. Податкове, валютне та митне законодавство України допускають можливiсть рiзних тлумачень i створюють додатковi труднощi для компанiй, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi. Невизначенiсть i волатильнiсть фондового ринку, особливо в Європi, i iншi ризики можуть зробити негативний вплив на український фiнансовий i корпоративний сектор. Майбутнiй економiчний розвиток України залежить вiд зовнiшнiх факторiв i заходiв внутрiшнього характеру, що вживаються урядом для пiдтримки зростання i внесення змiн до податкової, юридичну та нормативної бази. Майбутня стабiльнiсть української економiки великою мiрою залежить вiд реформ та ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, разом з податковим, юридичним та полiтичним розвитком. Керiвництво ПАТ " ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КIЛЕЦЬ " вважає, що їм вживаються всi необхiднi заходи для пiдтримки стабiльностi i розвитку бiзнесу Товариства в сучасних умовах, що склалися в бiзнесi та економiцi. Перспективнiсть надання послуг залежiть вiд полипшення фiнансвого стану країни. Основнi ризики в дiяльностi Товариства: - Прострочка оплати клiєнтами за вiдвантажену продукцiю та наданi послуги. - Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин, рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали, пiдвищення вiдсоткiв по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни виконня робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства. - Вiдсутнiсть державного замовлення продукцiї вiтчизняних виробникiв. - Ризик, пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi й навiть у свiтi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи, змiни процентної ставки, падiння загальноринкових цiн, iнфляцiя. - Ризик, пов'язаний з несвоєчасним поверненням податку на додану вартiсть з боку Держави; - Ризик, пов'язаний iз фiнансовим станом конкретного клiента. - Ризик лiквiдностi пов'язаний з можливою затримкою реалiзацiї послуг на ринку. - Галузевий ризик, пов'язаний зi змiною стану справ у окремiй галузi економiки. - Ризик зменшення ресурсiв, попиту на продукцiю. - Фiнансовий ризик - ризик, пов'язанний з нерентабельнiстю або банкрутством. Полiтика управлiння ризиками включає наступне: Кредитний ризик. Кредитний ризик - це ризик того, що клiєнт може не оплатити або не виконати свої зобов'язання в строк перед Товариством, що в результатi призведе до фiнансових збиткiв Товариства. Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Перед прийняттям нового клiєнта Товариство використовує внутрiшню кредитну систему для оцiнки кредитної якостi потенцiйного клiєнта. Готова продукцiя виробляється на основi конкретних замовлень, вiдображених у пiдписаних угодах з клiєнтами. Товариство погоджується на виробництво продукцiї для великих клiєнтiв на основi авансових платежiв, тому керiвництво Товариства не визначає кредитних лiмiтiв на операцiї з продажу. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно кредитного ризику, пов'язанного з iншими фiнансовими iнструментами, якi включають фiнансовi iнвестицiї, доступнi до продажу, та фiнансовi iнвестицiї до погашення, враховується ризик пов'язаний з можливостю дефолту контрагента, при цiому максимальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi iнструменту. Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi настання строкiв їхнього погашення. Позицiя лiквiдностi Товариством ретельним чином контролюється та управляється. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних ресурсiв для виконання своїх платiжних зобов'язань. Iнформацiя про фiнансовi зобов'язання Товариства за строками погашення станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв представлена на основi недисконтованих потокiв грошових коштiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства, виходячи iз мiнiмальних строкiв, в якi може бути надана вимога про погашення. Ризик змiни цiн на товари. Ризик змiни цiн на товари - це ризик того, що на поточнi або майбутнi прибутки Товариства вплинуть змiни ринкових цiн на готову продукцiю Товариства. Товариство зменшує вплив цього ризику шляхом пiдписання короткострокових договорiв, за якими вiдбувається фiзична доставка вiдомих обсягiв готової продукцiї за фiксованими цiнами. Управлiння капiталом ПАТ " ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КIЛЕЦЬ " здiйснює управлiння капiталом з метою забезпечення продовження дiяльностi Товариства, за рахунок оптимiзацiї структури зоборгованностi та власного капiталу. Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво Товариства аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також погашення iснуючих позик. Структура капiталу ПАТ " ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КIЛЕЦЬ" представлена капiталом, який включає зареєстрований капiтал, додатковий капiтал та нерозподiлений прибуток, iнформацiя про якi розкривається в звiтi про власний капiтал Товариства. Товариство у зв'язку з характером господарської дiяльностi має залежнiсть вiд сезонних змiн. 4. ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА 4.1 ОСНОВА ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Фiнансова звiтнiсть ПАТ "ОЗПК" пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї затвердженої Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ). ПАТ " ОЗПК " веде бухгалтерський облiк i складає фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi з законодавчими актами, що регулюють ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi (П(С)БО). У фiнансову звiтнiсть, пiдготовлену у вiдповiдностi з П(С)БО, були внесенi коригування, необхiднi для представленя фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдно до МСФЗ. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю. При пiдготовцi звiтностi ПАТ " ОЗПК " були застосованi наступнi принципи: - впевненiсть у безперервностi дiяльностi; - принцип нарахування; - неприпустимiсть взаємозалiку статей; - як мiнiмум щорiчне складання звiтностi; - надання порiвняльної iнформацiї; - послiдовне використання найменувань i угруповань статей вiд перiоду до перiоду. Дана фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах українських гривень. Керiвництво ПАТ " ОЗПК " вважає, що гривня України є бiльш зручною валютою подання для користувачiв фiнансової звiтностi Товариства. Офiцiйний курс обмiну гривнi до долару США, що встановлюється Нацiональним банком України, становив 7,9930 на 31 грудня 2013 р. i 31 грудня 2012 р. Офiцiйний курс обмiну гривнi до євро, що встановлюється Нацiональним банком України, становив 11,0415 i 10,5372 на 31 грудня 2013 р. i 31 грудня 2012 р. вiдповiдно. 4.2 СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ (a) КОРОТКОСТРОКОВА/ДОВГОСТРОКОВА КЛАСИФIКАЦIЯ Актив (зобов'язання) класифiкується як поточний, якщо планується його реалiзацiя (погашення), або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi активи (зобов'язання) класифiкуються як довгостроковi. Фiнансовi iнструменти класифiкуються виходячи з очiкуваного строку їх корисного використання. (b) ОСНОВНI ЗАСОБИ Усi основнi засоби ПАТ "ОЗПК" облiковується за первiсною (iсторичною) вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення у разi їх наявностi. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин обладнання, якщо виконуються критерiї їх капiталiзацiї. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу ПАТ "ОЗПК" визнає такi компоненти як окремi активи з вiдповiдними їм iндивiдуальними строками корисного використання i амортизує їх вiдповiдним чином. Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним, визнаються у балансової вартостi основних засобiв як замiна обладнання, якщо виконуються всi критерiї визнання. Всi iншi витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються у складi збитку в момент їх понесення. Амортизацiю основних засобiв ПАТ "ОЗПК" нараховує iз застосуванням прямолiнiйного методу, який дiяв на протязi 2013 року, за яким первiсна вартiсть активу рiвномiрно зменшується до лiквiдацiйної вартостi протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуваннi амортизацiї понижуючий коефiцiєнт не застосовувався. Строки корисного використання та правила нарахування амортизацiї визначенi облiковою полiтикою Товариства. Оцiнка термiну корисного використання об'єктiв основних засобiв є предметом судження керiвництва, заснованого на досвiдi експлуатацiї подiбних об'єктiв основних засобiв. При визначеннi величини термiну корисного використання активiв керiвництво розглядає спосiб застосування об'єкта, темпи його технiчного старiння, фiзичний знос i умови експлуатацiї, що вiдповiдає вимогам п. 56 МСБО 16 Основнi засоби. Змiни в зазначених передумовах можуть вплинути на коефiцiєнти амортизацiї, а також на балансову i лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв в майбутньому. Керiвництво Товариства перiодично перевiряє правильнiсть застосовуваних строкiв корисного використання активiв. Даний аналiз проводиться виходячи з поточного технiчного стану активiв i очiкуваного перiоду, протягом якого вони будуть приносити економiчнi вигоди Товариству. Кориснi строки експлуатацiї становлять для окремих класiв основних засобiв: - Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 10 - 20 рокiв; - Машини та обладнання, iншi основнi засоби - 5 рокiв; - Транспортнi засоби - 5 рокiв; - Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 4 роки. Перевiрки на предмет знецiнення проводяться при виникненнi ознак того, що вiдшкодування балансової вартостi може бути неможливо. Збитки вiд знецiнення визнаються у звiтi про сукупний дохiд у складi витрат. Припинення визнання об'єкта основних засобiв здiйснюється при його вибуттi, або якщо вiд його використання або вибуття бiльше не очiкується отримання майбутнiх економiчних вигод. Будь-якi прибутки або збитки, що виникають в результатi припинення визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистою виручкою вiд реалiзацiї i балансовою вартiстю активу), визнаються у звiтi про сукупний дохiд за той рiк, в якому було припинено визнання. (c) НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ Об'єкти, якi знаходяться в якостi незавершених капiтальних iнвестицiй, капiталiзуються як окремi елементи бухгалтерського облiку та включають в себе вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй у будiвництво, створення, виготовлення, реконструкцiю, модернiзацiю, придбання необоротних активiв, введення яких в експлуатацiю на дату балансу не вiдбулося (включаючи необоротнi матерiальнi активи, призначенi для замiни дiючих, i устаткування для монтажу). По завершеннi будiвництва вартiсть об'єкту переноситься до вiдповiдної категорiї основних засобiв. Знос на об'єкти незавершених капiтальних iнвестицiй не нараховується. (e) ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТI НЕФIНАНСОВИХ АКТИВIВ На кожну звiтну дату ПАТ "ОЗПК" визначає, чи є ознаки можливого знецiнення активу. Якщо такi ознаки мають мiсце, або якщо потрiбно проведення щорiчної перевiрки активу на знецiнення, Товариство проводить оцiнку вiдшкодовуваної вартостi активу. Вiдшкодовуєма вартiсть активу - це найбiльша з таких величин: справедлива вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i цiннiсть вiд використання активу. Вiдшкодовуєма вартiсть визначається для окремого активу, за винятком випадкiв, коли актив не генерує надходження коштiв, якi, в основному, є незалежними вiд надходжень, що генеруються iншими активами або групами активiв. Якщо балансова вартiсть активу або справедлива вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, перевищує його вiдшкодовуєму вартiсть, актив вважається знецiненимi списується до вiдшкодовуваної вартостi. При оцiнцi цiнностi вiд використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються до своєї приведеної вартостi по ставцi дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i ризики, властивi активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж враховуються нещодавнi ринковi угоди (якщо такi мали мiсце). При їх вiдсутностi застосовується вiдповiдна модель оцiнки. Цi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами або iншими доступними показниками справедливої вартостi. Збитки вiд знецiнення поточної дiяльностi визнаються у звiтi про прибутки та збитки в складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї знецiненого активу. На кожну звiтну дату Товариство визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд знецiнення активу бiльше не iснують або скоротилися. Якщо така ознака є, Товариство розраховує вiдшкодовуваєму вартiсть активу або справедливу вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки. Ранiше визнанi збитки вiд знецiнення вiдновлюються лише в тому випадку, якщо мало мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд знецiнення. Вiдновлення обмежено таким чином, що балансова вартiсть активу не перевищує його вiдшкодовуваної вартостi, а також не може перевищувати балансову вартiсть, за вирахуванням амортизацiї, за якою цей актив визнавався б у разi, якщо в попереднi роки не був би визнаний збиток вiд знецiнення. Таке вiдновлення вартостi визнається у звiтi про прибутки та збитки, за винятком випадкiв, коли актив враховується за переоцiненою вартiстю. У останньому випадку вiдновлення вартостi враховується як прирiст вартостi вiд переоцiнки. (f) ЗАПАСИ Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: вартостi придбання i чистої вартостi реалiзацiї. Елементи вартостi придбання включають прямi матерiальнi витрати, витрати на оплату працi i накладнi виробничi витрати. У вартiсть незавершенного виробництва i готової продукцiї включається вартiсть придбання сировини i витрати на переробку, такi як прямi витрати на оплату працi, а також розподiлену частину постiйних i змiнних виробничих накладних витрат. Сировина враховується за вартостi придбання з урахуванням витрат на транспортування та доставку. Вибуття запасiв оцiнюється за методом ФIФО (метод заснований на припущеннi, що собiвартiсть запасiв, придбаних у першу чергу, повинна бути вiднесена до запасiв, проданих в першу чергу). Чиста цiна реалiзацiї являє собою передбачувану цiну реалiзацiї за вирахуванням всiх можливих витрат на приведення запасiв у товарний вигляд, а також очiкуваних комерцiйних витрат. (g) ФIНАНСОВI АКТИВИ Первiсне визнання та оцiнка Фiнансовi активи, що перебувають у сферi дiї МСФЗ (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; кредити й дебiторська заборгованiсть. Товариство класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi. Фiнансовi активи, за винятком фiнансових активiв, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, спочатку визнаються за справедливою вартiстю, збiльшеною на безпосередньо пов'язанi з ними витратами по угодi. Класифiкацiя залежить вiд мети придбання або створення iнвестицiй. Фiнансовi активи класифiкуються як тi, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо документально оформлена iнвестицiйна стратегiя Товариства полягає в управлiннi фiнансовими iнвестицiями на пiдставi справедливої вартостi, оскiльки управлiння вiдповiдними зобов'язаннями також здiйснюється на цiєї пiдставi. Категорiї фiнансових активiв, наявних для продажу, та фiнансових активiв, утримуваних до погашення, використовуються у тих випадках, коли вiдповiдне зобов'язання (включаючи кошти акцiонерiв) знаходиться в пасивному управлiннi i/або враховується за амортизованою вартiстю. Всi операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв, якi потребують постачання активiв у строк, встановлений законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Товариство приймає на себе зобов'язання купити або продати актив. Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти в нацiональнiй та iноземнiй валютi , торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. Позики та дебiторська заборгованiсть Позики та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з встановленими або визначеними виплатами, якi не котируються на активному ринку. Iнвестицiї такого роду спочатку вiдображаються за первiсною вартiстю, яка представляє собою справедливу вартiсть винагороди, сплаченої за придбання цiєї iнвестицiї. Всi витрати по угодi, безпосередньо пов'язанi з придбанням, також включаються в первiсну вартiсть iнвестицiї. Пiсля первiсного визнання позики та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю, яка визначається з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконту або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя на основi використання ефективної процентної ставки включається до складу доходiв вiд фiнансування у звiтi про прибутки та збитки. Доходи i витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки при припинення визнання або знецiненнi даних iнвестицiй, а також в ходi процесу амортизацiї. (h) ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ Грошовi кошти та їх еквiваленти у фiнансовiй звiтностi Товариства включають кошти в банках i в касi в нацiональнiй валютi України. Для цiлей звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти складаються з грошових коштiв, згiдно з визначенням, наведеним вище. (i) ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТI ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивне свiдчення знецiнення у результатi однiєї або бiльше подiй, що сталися пiсля первiсного визнання активу (наступ "випадку понесення збитку"), якi надали пiддається надiйної оцiнки вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки з фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Свiдоцтва знецiнення можуть включати в себе вказiвки на те, що боржник або група боржникiв мають iстотнi фiнансовi труднощi, не можуть обслуговувати свою заборгованiсть або несправне здiйснюють виплату вiдсоткiв або основної суми заборгованостi, а також вiрогiднiсть того, що ними буде проведена процедура банкрутства або фiнансової реорганiзацiї iншого роду. Крiм того, до таких свiдчень вiдносяться спостережуванi данi, якi вказують на наявнiсть зниження очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за фiнансовим iнструментом, зокрема, такi, як змiна обсягiв простроченої заборгованостi або економiчних умов, якi перебувають у певною взаємозв'язку з вiдмовами вiд виконання зобов'язань з виплати боргiв. Резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi визначається за методом облiку рахункiв за термiнами сплати. У вiдповiдностi з цим методом рахунки до отримання групуються за термiнами оплати. Якщо споживач послуг пропустив строк платежу, то можливо рахунок не буде оплачений. Чим бiльше прострочення, тим вище ймовiрнiсть несплати за рахунком. Кожен рахунок до одержання класифiкується за групами в залежностi вiд величини прострочення. Для кожної групи визначається передбачуваний вiдсоток сумнiвних боргiв виходячи з досвiду минулих рокiв: Групи рахункiв Процент сумнiвних боргiв Термiн сплати не настав 1 Прострочення вiд 1 до 30 днiв 2 Прострочення вiд 31 до 60 днiв 10 Прострочення вiд 61 до 90 днiв 30 Прострочення понад 90 днiв 50 Рiзниця мiж передбачуваною резервованою сумою рахунку "Резерви по сумнiвним боргам" i фактичним залишком цього рахунку складає величину витрат за сумнiвними боргами за рiк. (j) ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Всi фiнансовi зобов'язання Товариства спочатку визнаються за справедливою вартiстю, зменшеною в разi позик i кредитiв на безпосередньо пов'язанi з ними витрати по угодi. Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгiвельну та iншу кредиторську заборгованiсть, позики, кредиторську заборгованiсть за заробiтною платою, зi страхування тощо. (k) ПРИПИНЕННЯ ВИЗНАННЯ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ Фiнансовi активи Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку, якщо: - минув термiн дiї прав на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу; - Товариство передало свої права на одержання грошових потокiв вiд активу або взяло на себе зобов'язання за виплатами третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без iстотної затримки за "транзитною" угодою; або (a) товариство передало практично всi ризики та вигоди вiд активу, або (б) товариство не передало, але i не зберiгає за собою, практично всi ризики та вигоди вiд активу, але передало контроль над цим активом. Фiнансовi зобов'язання Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається у випадку виконання, анулювання або закiнчення термiну дiї вiдповiдного зобов'язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання, така замiна або модифiкацiя вiдображається як припинення визнання первiсного зобов'язання та визнанням нового зобов'язання в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у прибутках та збитках. (l) Взаємозалiк фiнансових iнструментiв Взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань з вiдображенням нетто-суми у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан здiйснюється тодi, i тiльки тодi, коли iснує юридично закрiплене право провести взаємозалiк визнаних сум i намiр провести розрахунки на нетто-основi, або реалiзувати актив одночасно з врегулюванням зобов'язання. Взаємозалiк доходiв i витрат у консолiдованому звiтi про прибутки i збитки не провадиться, якщо тiльки це не потрiбно або дозволяється стандартами бухгалтерського облiку або iнтерпретацiєю, iнформацiя про що окремо розкривається при опису облiкової полiтики Товариства. (m) ПОДАТКИ Податок на прибуток пiдприємства. ПАТ "ОЗПК" є платником податку на прибуток пiдприємства. Податок на додану вартiсть У вiдповiдностi з податковим законодавством України податок на додану вартiсть (ПДВ) по придбаним товарам i послугам пiдлягає вiдшкодуванню шляхом зарахування проти суми заборгованостi по ПДВ, що нараховується на реалiзовану продукцiю i послуги Товариства. ПДВ пiдлягає сплатi до державного бюджету пiсля реалiзацiї продукцiї i послуг i виставлення рахункiв-фактур, а також пiсля отримання передоплати вiд покупцiв та замовникiв. ПДВ по придбаним товарам i послугам вираховується iз суми заборгованостi з ПДВ, навiть якщо розрахунки по ним не були завершенi на звiтну дату. ПДВ до вiдшкодування виникає, коли сума ПДВ по придбаним товарам та послугам перевищує ПДВ, що вiдноситься до реалiцiї товарiв i послуг. Залишок ПДВ до вiдшкодування може бути реалiзований Товариством або шляхом вiдшкодування коштiв з Державного бюджету, або шляхом зарахування проти майбутнiх ПДВ зобов'язань перед Державним бюджетом. Вiдповiдно до Порядку акумулювання сiльськогосподарськими пiдприємствами сум ПДВ за спецрежимом, затвердженого постановою КМУ вiд 12.01.2011 р. №11, рiзниця мiж сумою податкового зобов'язання за звiтний (податковий) перiод та сумою податкового кредиту за такий перiод за спецрежимними операцiями перераховується сiльськогосподарським пiдприємством iз поточного рахунка на спецiальний рахунок у строки, встановленi для перерахування суми ПДВ до державного бюджету. Кошти використовуються для компенсацiї виробничих факторiв та iнших виробничих цiлей, тобто за рахунок коштiв на спецрахунку можна сплатити: 1. Заробiтну плату працiвникам, безпосередньо зайнятим виробництвом продукцiї рослинництва та тваринництва (агрономам, садiвникам, рiльникам, пастухам, дояркам, трактористам, комбайнерам); 2. Орендну плату за орендованi зерно-, овочесховища, в яких зберiгається власна продукцiя (за умови, якщо в свiдоцтвi платника ПДВ за спецрежимом зазначено вид дiяльностi - вирощування зернових культур, овочiв). Згiдно з п. 209.2 i п. 209.15.1б ПКУ ця оплата є компенсацiєю виробничих факторiв - витрат на зберiгання сiльськогосподарської продукцiї; 3. Орендну плату за орендованi сiльгоспугiддя (за умови, що сiльськогосподарське пiдприємство самостiйно вирощує продукцiю на цих угiддях (тобто не здає у суборенду); 4. Орендну плату за сiльгосптехнiку, орендовану для обробiтку землi чи збору урожаю. Така плата є компенсацiєю виробничих факторiв - витрат на отримання послуг iз використання сiльськогосподарської технiки; 5. Вiдсотки за кредитами на придбання сiльгосптехнiки (за умови, що вона використовується сiльськогосподарським пiдприємством для виробництва власної продукцiї рослинництва, тваринництва, надання послуг (крiм передачi технiки у фiнансову оренду); 6. Вартiсть товарiв, послуг, отриманих вiд платникiв єдиного податку. Податковий кодекс не встановлює обмежень щодо таких операцiй; 7. Суму фiксованого сiльськогосподарського податку, адже ФСП формує виробничу собiвартiсть сiльськогосподарської продукцiї у складi загальновиробничих витрат (лист Мiнагропроду України вiд 04.02.2002 р. № 37-27-12/1104); 8. Вартiсть послуг, супутнiх веденню сiльськогосподарської дiяльностi. Це послуги з питань оподаткування, бухгалтерської звiтностi та облiку, органiзацiї внутрiшнього виробничого управлiння. Разом з тим, слiд зауважити, що за рахунок коштiв на спецрахунку Товариство не може здiйснити оплату за: 1. Роботу адмiнiстративного персоналу (керiвники, бухгалтери); 2. Перевезення власної продукцiї, оскiльки перевезення здiйснюється вантажними автомобiлями (це не сiльгосптехнiка), i ця оплата не визнається компенсацiєю виробничих факторiв; 3. Юридичний супровiд дiяльностi сiльськогосподарського пiдприємства, позаяк ця плата також не визнається компенсацiєю виробничих факторiв. (n) ВИЗНАННЯ ВИРУЧКИ Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод Товариством оцiнюється як ймовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої або що пiдлягає отриманню винагороди з урахуванням визначених у договорi умов платежу i за вирахуванням податкiв або зборiв. (o) УМОВНI АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Умовнi активи не визнаються, а розкриваються у фiнансовiй звiтностi Товариства, якщо надходження економiчних вигiд є ймовiрним. Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно визначена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає розкриттю, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною. (p) ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан товариства на звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються в примiтках до фiнансової звiтностi Товариства, якщо вони є суттєвими. 5. НОВI ТА ПЕРЕГЛЯНУТI МСФЗ, ЯКI СТОСУЮТЬСЯ РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2013 РIК 5.1 НОВI ТА ПЕРЕГЛЯНУТI МСФЗ, ОБОВ'ЯЗКОВI ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ЗВIТНОСТI ЗА 2013 РIК Перелiк нових i переглянутих МСФЗ, обов'язкових до застосування щодо звiтних перiодiв, що починаються не ранiше 1 сiчня 2013 року, якщо не вказано iнше. o Пакет з п'яти нових та переглянутих стандартiв з облiку консолiдацiї, спiльної дiяльностi, залежних пiдприємств i розкриття iнформацiї про них, а також наступнi поправки до цих стандартiв: - МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть"; - МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть"; - МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про участь в iнших iдприємствах"; - МСФЗ (IAS) 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть" (переглянутий у 2011 роцi); - МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї в залежнi та спiльнi пiдприємства" (переглянутий у 2011 роцi); - Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 11 та МСФЗ (IFRS) 12 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть, спiльна дiяльнiсть та розкриття iнформацiї про участь в iнших пiдприємствах: посiбник з переходу"; - МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка за справедливою вартiстю"; - МСФЗ (IAS) 19 "виплати працiвникам" (переглянутий у 2011 роцi); - Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 "Державнi позики"; - Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття iнформацiї про взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань"; - Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Подання статей iншого сукупного доходу" (дiйсний щодо звiтних перiодiв, що починаються не ранiше 1 липня 2012 року). - МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" МСФЗ (IFRS) 10 замiнює частину МСФЗ (IAS) 27 "Консолiдована i окрема фiнансова звiтнiсть", що стосується консолiдованої фiнансової звiтностi, а також ПКР (SIC) "Консолiдацiя пiдприємства спецiального призначення". Згiдно МСФЗ (IFRS) 10 єдиною необхiдною i достатньою умовою консолiдацiї є наявнiсть контролю. Ця змiна покликана усунути розбiжностi мiж попередньою версiєю МСФЗ (IAS) 27, в якому використовувалася концепцiя контролю i ПКР (SIC) 12, в якому акцент робився на ризики i вигоди. МСФЗ (IFRS) 10 дає бiльш детальне визначення контролю, усуває ряд недолiкiв визначення попередньої версiї МСФЗ (IAS) 27. Визначення контролю за МСФЗ (IFRS) 10 включає такi три елементи: o владнi повноваження щодо об'єкта iнвестування; o права/ризики по змiнним результатам дiяльностi об'єкта iнвестування; o можливiсть використовувати владнi повноваження для впливу на дохiднiсть iнвестицiї для iнвестора. Нове визначення контролю i докладне керiвництво по його застосуванню в МСФЗ (IFRS) 10 можуть iстотно вплинути на фiнансову звiтнiсть: o ранiше неконсолидируемые об'єкти iнвестицiй (наприклад, залежнi пiдприємства) можуть почати консолiдуватися; o ранiше консолiдованi об'єкти iнвестицiй можуть перестати консолiдуватися. Змiни не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства в силу вiдсутностi транзакцiй, до яких вони вiдносяться. - МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть" МСФЗ (IFRS) 11 замiнює МСФЗ (IAS) 31 "Участь у спiльнiй дiяльностi" та ПКР (SIC) 13 "Спiльно контрольованi пiдприємства - немонетарнi вклади учасникiв". МСФЗ (IFRS) 11 розглядає питання класифiкацiї дiяльностi, спiльно контрольованої двома або бiльше сторонами. МСФЗ (IFRS) 11 передбачає два типи спiльної дiяльностi: "спiльнi операцiї" та "спiльне пiдприємство". Вони вiдрiзняються правами та зобов'язаннями сторiн за угодою про спiльну дiяльнiсть. На вiдмiну вiд МСФЗ (IAS) 31, наявнiсть окремої юридичної особи згiдно МСФЗ (IFRS) 11 не веде до визнання спiльної дiяльностi "спiльним пiдприємством". Застосування вищенаведених змiн не мають суттєвого ефекту на фiнансову звiтнiсть Товариства i результат його операцiй в силу вiдсутностi транзакцiй, до яких вони вiдносяться. - МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про участь в iнших пiдприємствах". МСФЗ (IFRS) 12 встановлює вимоги до розкриття до рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi про участь у дочiрнiх i залежних пiдприємствах, спiльної дiяльностi i неконсолiдованих структурованих пiдприємствах (в широкому сенсi цей термiн означає те ж, що "пiдприємства спецiального призначення" в контекстi ПКР (SIC) 12). МСФЗ (IFRS) 12 нацiлений на надання користувачам фiнансової звiтностi iнформацiї, необхiдної для оцiнки характеру участi пiдприємства в iнших пiдприємствах та вiдповiднихсризики, а також впливу такої участi на фiнансову звiтнiсть. Застосування вищенаведених змiн не мають суттєвого ефекту на фiнансову звiтнiсть Товариства i результат його операцiй в силу вiдсутностi транзакцiй, до яких вони вiдносяться. - МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка за справедливою вартiстю". МСФЗ (IFRS) 13 встановлює порядок проведення оцiнки за справедливою вартостi i розкриття iнформацiї про визначення справедливої вартостi. МСФЗ (IFRS) 13 не змiнює вимог про вiдображення за справедливою вартiстю тих чи iнших статей звiтностi. Сфера дiї МСФЗ (IFRS) 13 охоплює як фiнансовi, так i нефiнансовi iнструменти, щодо яких iншi МСФЗ вимагають або допускають оцiнку за справедливою вартiстю, а також розкриття оцiнки за справедливою вартiстю (за винятком окремо обумовлених випадкiв). МСФЗ (IFRS) 13 дає нове визначення справедливої вартостi для цiлей фiнансової звiтностi. Згiдно МСФЗ (IFRS) 13, справедлива вартiсть - це цiна продажу активу або передачi зобов'язання ("цiна виходу") мiж учасниками основного (або найбiльш вигiдного ринку у поточних нормальних ринкових умовах на дату оцiнки. При цьому цiна може бути визначена шляхом безпосереднього спостереження або з використанням iншої методики оцiнки. МСФЗ (IFRS) 13 застосовується з початку року першого застосування без ретроспективних змiн порiвняльних показникiв. Застосування МСФЗ (IFRS) 13 може призвести до змiни порядку розрахунку справедливої вартостi, наприклад: o iнвестицiйна нерухомiсть, що облiковується за справедливою вартiстю - МСФЗ (IFRS) 13 вимагає застосування концепцiї "найкраще та найбiльш ефективне використання". В МСФЗ (IAS) 40 дана вимога була вiдсутня; o фiнансовi активи i зобов'язання, що вiдображаються за справедливою вартiстю - МСФЗ (IFRS) 13 не вимагає обов'язкового використання цiн покупця/ продавця (що було потрiбно вiдповiдно МСФЗ (IAS) 39 та МСФЗ (IFRS) 9). Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 13 вимагає докладних розкриттiв про оцiнку за справедливою вартiстю. Застосування вищенаведених змiн не мають суттєвого ефекту на фiнансову звiтнiсть Товариства i результат його операцiй, у тому разi в силу вiдсутностi транзакцiй, до яких вони вiдносяться (наприклад, щодо iнвестицiйної нерухомостi). - МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працiвникам" (переглянутий у 2011 роцi). МСФЗ (IAS) 19 (переглянутий у 2011 роцi) змiнює порядок облiку пенсiйних програм з встановленими виплатами i вихiдних допомог. Найбiльш суттєвi змiни стосуються облiку зобов'язань за пенсiйними програмами з визначеною виплатою та активiв програм. Поправки вимагають урахування змiн зобов'язань програм з встановленими виплатами, а також змiн справедливої вартостi активiв програм, в момент їх виникнення. Таким чином, введення цiєї вимоги скасовує "метод коридору", дозволений попередньою редакцiєю МСФЗ (IAS) 19, i прискорює визнання вартостi послуг минулих перiодiв. Всi актуарнi прибутки або збитки повиннi вiдображатися в iншому сукупному доходi, щоб чистий пенсiйний актив або зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан в повному обсязi вiдображали дефiцит або профiцит програм. Змiни до цього стандарту не мають впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства в силу вiдсутностi транзакцiй, до яких вони вiдносяться. - Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття iнформацiї про взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань". МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї" передбачає взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань при виконаннi певних критерiїв. Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 вимагають розкриття iнформацiї про права на взаємозалiк i супутнiх домовленостях (таких як вимоги щодо надання забезпечення) щодо фiнансових iнструментiв вiдповiдно до юридично дiючих генеральних угод про взаємозалiк або аналогiчними домовленостями. Застосування поправок до цього стандарту не мають суттєвого ефекту на фiнансову звiтнiсть Товариства i результат його операцiй. - Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Подання статей iншого сукупного доходу" (дiйснi щодо звiтних перiодiв, що починаються не ранiше 1 липня 2012 року) Поправки до МСФЗ (IAS) 1 вводять нову термiнологiю для звiту про сукупний дохiд i звiту про прибутки i збитки. Згiдно з цими поправками англiйський термiн "statement of comprehensive income" (звiт про сукупний дохiд) змiнюється на "statement of profit or loss and other comprehensive income" (звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд), а термiн "income statement" (звiт про прибутки i збитки) - на "statement of profit or loss" (звiт про прибутки i збитки). Поправки зберiгають можливiсть подання прибуткiв або збиткiв та iншого сукупного доходу або в одному звiтi, або в двох окремих звiтах, якi повиннi слiдувати один за iншим. Також поправки до МСФЗ (IAS) 1 передбачають обов'язкове додаткове розкриття iнформацiї про iнший сукупний дохiд, вимагаючи групувати статтi iншого сукупного доходу наступним чином: o статтi, якi не пiдлягають подальшiй рекласифiкацiї прибутку або збиткiв (наприклад, дохiд вiд переоцiнки основних засобiв вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби"); o статтi, якi будуть в подальшому не класифiкованi в прибутки або збитки при виконаннi певних умов (наприклад, змiни справедливої вартостi фiнансових активiв, наявних для продажу, згiдно з МСФЗ (IAS) 39 або змiни справедливої вартостi iнструментiв хеджування при хеджуваннi грошових потокiв). Класифiкацiя сум податку на прибуток, пов'язаних зi статтями iншого сукупного доходу, проводиться на тiй же основi - поправки не регламентують подання статей iншого сукупного доходу до або пiсля вирахування суми податку. Поправки стосуються виключно подання iнформацiї та не мають вплива на фiнансовий стан чи результат дiяльностi Товариства. 5.2 НОВI ТА ПЕРЕГЛЯНУТI МСФЗ, НЕ ОБОВ'ЯЗКОВI ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ (АЛЕ ДОЗВОЛЕНI ДЛЯ ДОСТРОКОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ) УЗВIТНОСТI ЗА 2013 РIК Стандарти, поправки i iнтерпретацiї до iснуючих стандартiв, що не набрали чинностi i не застосовуються Товариством достроково: - МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" (переглянутий у 2010 роцi) (обов'язковий до застосування не ранiше 1 сiчня 2015 року) МСФЗ (IFRS) 9 - це новий стандарт з облiку фiнансових iнструментiв, який в пiдсумку повинен повнiстю замiнити МСФЗ (IAS) 39. Проект замiни включає три етапи: o Етап 1: Класифiкацiя та оцiнка фiнансових активiв i зобов'язань; o Етап 2: Облiк знецiнення; o Етап 3: Облiк хеджування. Етап 1: Класифiкацiя та оцiнка фiнансових активiв i зобов'язань МСФЗ (IFRS) 9 вводить новi вимоги до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв. Згiдно МСФЗ (IFRS) 9 визнанi фiнансовi активи, на якi поширюється дiя МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", повиннi оцiнюватися пiсля первiсного визнання або за амортизованою, або за справедливою вартiстю. Борговi iнструменти, якi а) утримуються в рамках бiзнес-моделi, нацiленої на отримання передбачених договором грошових потокiв; б) грошовi потоки за якими складаються виключно з виплати основної суми та вiдсоткiв за нею, як правило, оцiнюються за амортизованою вартiстю. Всi iншi борговi iнструменти оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збитки. В якостi альтернативи доступна опцiя оцiнки боргових iнструментiв за справедливою вартостi (за умови вiдповiдностi визначеним критерiям). Всi дольовi фiнансовi iнструменти визнаються у звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартостi через прибутки або збитки, за винятком випадкiв, коли часткової iнструмент не призначений для продажу, та при первiсному визнаннi прийнято безвiдкличне рiшення оцiнювати його за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд. У такому разi у звiтi про прибутки та збитки вiдображається, як правило, тiльки дивiдендний дохiд. Нещодавно КМСФЗ знову почав обговорення класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв. У листопадi 2012 року був опублiкований проект обмежених поправок до МСФЗ (IAS) 9. У проектi пропонується нова категорiя для боргових iнструментiв - "облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд" - та критерiї для включення в цю категорiю. В МСФЗ (IFRS) 9 також є роздiли щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов'язань i про припинення визнання фiнансових iнструментiв. Одна iстотна вiдмiна вiд МСФЗ (IAS) 39 вiдноситься до подання змiн справедливої вартостi фiнансових зобов'язань, позначених як оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, що належать до змiн кредитного ризику за такими зобов'язаннями, у складi iншого сукупного доходу (якщо таке подання не створює i не збiльшує облiкову невiдповiднiсть у прибутках чи збитках). Змiни справедливої вартостi, пов'язанi з кредитним ризиком фiнансових зобов'язань, згодом не рекласифiкуються в прибутки або збитки. Згiдно МСФЗ (IAS) 39 змiни справедливої вартостi фiнансових зобов'язань, визначених як оцiнюванi за справедливою вартостi через прибутки або збитки, цiлком визнається в прибутках або збитках. Етап 2: Облiк знецiнення У березнi 2013 року КМСФЗ випустив переглянутий проект стандарту, в якому пропонується модель знецiнення, що вiдображає очiкуванi кредитнi втрати, на вiдмiну вiд моделi понесених збиткiв, передбаченої МСФЗ (IAS) 39. Етап 3: Облiк хеджування Вихiд фiнального стандарту за загальним порядком облiку хеджування (увiйде до складу МСФЗ (IFRS) 9) очiкувався в четвертому кварталi 2013 року. В даний час Товариство оцiнює вплив нового стандарту на фiнансову звiтнiсть. Очiкується, що можливе застосування цього стандарту не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. - Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 i МСФЗ (IAS) 27 "Iнвестицiйнi пiдприємства" (обов'язковi до застосування для рокiв, що починаються не ранiше 1 сiчня 2014 року). Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 звiльняють iнвестицiйнi пiдприємства вiд консолiдацiї дочiрнiх пiдприємств. При цьому iнвестицiйнi пiдприємства зобов'язанi оцiнювати частку участi в дочiрнiх пiдприємствах за справедливою вартiстю через прибутки або збитки. Виняток не застосовується до тих дочiрнiх пiдприємств, якi надають послуги, пов'язанi з iнвестицiйною дiяльнiстю iнвестицiйного пiдприємства. Пiдприємство вважається iнвестицiйним, якщо воно вiдповiдає ряду критерiїв: o отримує кошти вiд одного або бiльше iнвесторiв з метою надання їм професiйних послуг з управлiння iнвестицiями; o надає iнвесторам запевнення, що метою бiзнесу є виключно вкладення коштiв для приросту капiталу, отримання iнвестицiйного доходу або i того й iншого; i o оцiнює результати практично всiх iнвестицiй за справедливою вартiстю. - Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 i МСФЗ (IAS) 27 передбачають додатковi розкриття, обов'язковi для iнвестицiйних пiдприємств. Поправки застосовуються ретроспективно, але з урахуванням спецiальних перехiдних вимог. В даний час Товариство оцiнює вплив поправок до цих стандартiв на фiнансову звiтнiсть. Очiкується, що можливе застосування поправок до цих стандартiв не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. - Поправки до МСФЗ (IAS) 32 "Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань" (обов'язковi до застосування для рокiв, що починаються не ранiше 1 сiчня 2014 року) Поправки до МСФЗ (IAS) 32 прояснюють питання застосування вимог до взаємозалiку. Зокрема, роз'яснено значення фраз "чинне юридично виконуєме право взаємозалiку" i "одночасна реалiзацiя активу та погашення зобов'язання". Поправки повиннi застосовуватися ретроспективно. В даний час Товариство оцiнює вплив поправок до цього стандарту на фiнансову звiтнiсть. Очiкується, що можливе застосування поправок до цього стандарту не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. - Поправки до МСФЗ (IAS) 36 "Зменшення корисностi активiв" (обов'язковi до застосування для рокiв, якi починаються не ранiше 1 сiчня 2014 року) Поправки a) узгодять вимоги до розкриття в МСФЗ (IAS) 36 з намiрами КМСФЗ i скорочують перелiк обставин, при яких необхiдно розкриття вiдшкодовуваної вартостi активiв або одиниць, якi генерують грошовi кошти; б) вимагають додатковi розкриття про оцiнку за справедливою вартiстю, якщо вiдшкодовується вартiсть знецiнених активiв розрахована за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на вибуття; в) встановлюють вимоги розкривати ставку дисконтування, використану при розрахунку знецiнення (або його вiдновлення), якщо вартiсть вiдшкодування знецiнених активiв, розрахована за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на вибуття, визначається за методом приведеної вартостi. В даний час Товариство оцiнює вплив поправок до цього стандарту на фiнансову звiтнiсть. Очiкується, що можливе застосування поправок до цього стандарту не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. - Поправки до МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" (обов'язковi до застосування для рокiв, що починаються не ранiше 1 сiчня 2014 року) Поправки уточнюють, що в разi новацiї похiдного фiнансового iнструменту хеджування, за умови виконання певних критерiїв немає необхiдностi припиняти облiк хеджування. В даний час Товариство оцiнює вплив поправок до цього стандарту на фiнансову звiтнiсть. Очiкується, що можливе застосування поправок до цього стандарту не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. - Роз'яснення КРМСФО (IFRIC) 21 "Збори" (обов'язковi до застосування для рокiв, що починаються не ранiше 1 сiчня 2014 року) КРМСФО (IFRIC) 21 дає вказiвки щодо визнання зобов'язань зi зборiв, що встановлюються державою, якi облiковуються вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 37 "Оцiночнi зобов'язання, умовнi зобов'язання i умовнi активи", так i за зборами з чiтко визначеними термiнами i сумами. Зокрема, КРМСФО (IFRIC) 21 роз'яснює, що o зобов'язуюча подiя, що тягне виникнення зобов'язання зi сплати збору - це дiя, що призвела до необхiдностi сплати збору. o якщо зобов'язуюча подiя вiдбувається протягом перiоду, зобов'язання визнається наростаючим пiдсумком протягом цього перiоду. o якщо зобов'язуюа подiя виникає внаслiдок досягнення певного мiнiмального значення, зобов'язання визнається при досягненнi цього мiнiмуму. В даний час Товариство оцiнює вплив цього роз'яснення на фiнансову звiтнiсть. Очiкується, що можливе застосування цього роз'яснення не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. 6. НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ Станом на 31.12.2013 року незавершенi капiтальнi iнвестицiї ПАТ "ОЗПК" складають 118 тис. грн. та є iнвестицiями в обладнання та включено до складу основних фондiв. Показник Сальдо на 31.12.2011 р. Сальдо на 31.12.2012 р. Сальдо на 31.12.2013 р. Балансова вартiсть 231 189 118 7. ОСНОВНI ЗАСОБИ Як зазначалося вище, ПАТ "ОЗПК" вибрано модель облiку основних засобiв за первiсною вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопиченого збитку вiд знецiнення. Аналiзуючи вiдмiченi у МСФЗ 36 "Зменшення корисностi активiв" ознаки можливої наявностi знецiнення, у Керiвництва Товариства немає пiдстав вважати, що вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2013 року знизилася бiльше, нiж передбачалося, виходячи з нормальних умов їх експлуатацiї, тобто справедлива вартiсть основних засобiв Товариства не зазнала суттєвих змiн у порiвняннi з попереднiм роком. Склад основних засобiв ПАТ "ОЗПК" на 31.12.2013 року, на 31.12.2012 року на 31.12.2011 року та на 31.12.2010 року: Первiсна вартiсть: Клас основних засобiв Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Усього, тис. грн. На 31.12.2010 р. 11514 14184 425 1648 27771 Надходжен-ня - 140 110 4 254 Вибуття 19 294 7 - 320 Дооцiнка - - - - - На 31.12.2011 р. 11495 14030 528 1652 27705 Надходжен-ня - 12 - - 12 Вибуття - 45 39 146 230 Дооцiнка - - - На 31.12.2012 р. 11495 13997 489 1506 27487 Надходжен-ня - 71 - 11 82 Вибуття - 233 - - 233 Дооцiнка - - - - - На 31.12.2013 р. 11495 13835 489 1517 27336 Знос та збитки вiд зменшення корисностi: Клас основних засобiв Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Усього, тис. грн. На 31.12.2010 р. 6999 11687 249 1475 20410 Вибуття 16 157 7 - 180 Дооцiнка - - - - - Нараховано за рiк 223 349 77 63 712 На 31.12.2011 р. 7206 11879 319 1538 20942 Вибуття - 43 39 135 217 Дооцiнка - - - - - Нараховано за рiк 202 230 53 23 508 На 31.12.2012 р. 7408 12066 333 1426 21233 Вибуття - 155 - - 155 Дооцiнка - - - - - Нараховано за рiк 202 236 53 25 516 На 31.12.2013 р. 7610 12147 386 1451 21594 Залишкова вартiсть: Клас основних засобiв Будiвлi, споруди, передаваль-нi пристрої Машини та обладнання Транспорт-нi засоби Iнстру-менти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби На 31.12.2010 р. 4515 2497 176 173 7361 На 31.12.2011 р. 4289 2151 209 114 6763 На 31.12.2012 р. 4087 1931 156 80 6254 На 31.12.2013 р. 3885 1688 103 66 5742 Резерв на зниження вартостi основних засобiв Товариством на протязi 2013 року не створювався. Протягом 2013 року на ПАТ "ОЗПК" було введено в експлуатацiю Вентиляцiйну систему вартiстю 70971,26 гривень та комп'ютерне обладнання на суму 11282,50 гривень. В зазначеному перiодi вiдбувалась реалiзацiя та списання основних засобiв. Так на притязi 2013 року було реалiзовано вертикально-сверлiльний станок та автокран на загальну суму 40216,67 гривень без ПДВ. Основних засобiв у податкової заставi та на консервацiї ПАТ "ОЗПК" не має. Авансiв у придбання основних засобiв за станом на 31.12.2013 року ПАТ "ОЗПК" не здiйснювало. 8. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ Iнвестицiйна нерухомiсть на балансi ПАТ "ОЗПК" станом на 31.12.2013 року складає за первiсною вартiстю 700 тисяч гривень, за залишковою - 191 тисяча гривень, знос - 509 тисяч гривень. 9. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ I ГРОШОВI КОШТИ З ОБМЕЖЕННЯМ ДО ВИКОРИСТАННЯ Склад грошових коштiв та їх еквiвалентiв ПАТ "ОЗПК" (тис. грн.): Показник Сальдо на 31.12.2011 р. Сальдо на 31.12.2012 р. Сальдо на 31.12.2013 р. Грошовi кошти в нацiональнiй та iноземнiй валютi валютi 4918 2999 966 Станом на 31.12.2013 р. ПАТ "ОЗПК" має строчний депозит на 100 000,00 доларв США, що складає 799 300 гривень 00 копiйок. 11. КОРОТКОСТРОКОВI ФIНАНСОВI АКТИВИ Фiнансових активiв, призначених для торгiвлi (у тому разi вкладення у фонди грошового ринку, а також борговi цiннi папери, у тому числi векселя третiх осiб з строками погашення протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати) ПАТ "ОЗПК" станом на 31.12.2013 р. не має. 12. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ I ПЕРЕДОПЛАТА Керiвництво ПАТ "ОЗПК" оцiнює ймовiрнiсть погашення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi на пiдставi аналiзу по окремим клiєнтам. При проведеннi такого аналiзу до уваги приймаються наступнi фактори: аналiз дебiторської заборгованостi в основнiй дiяльностi й iншiй дебiторськiй заборгованостi за строками їх зiставлення з термiнами кредитування клiєнтiв, фiнансове становище клiєнтiв i погашення ними заборгованостi в минулому. Якщо б фактично вiдшкодованi суми були меншими, нiж за оцiнками керiвництва, ПАТ "ОЗПК" довелося б враховувати додатковi витрати на знецiнення. Склад дебiторської заборгованостi ПАТ "ОЗПК": Складова дебiторської заборгованостi Сальдо на 31.12.2011 р., тис. грн. Сальдо на 31.12.2012 р., тис. грн. Сальдо на 31.12.2013 р., тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) 71 112 41 Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 306 302 289 Дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 11 16 37 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - - - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 7 121 110 Разом 395 551 477 Таким чином дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду складається : за товари, роботи, послуги - 8,6 %; за виданими авансами - 60,6 %; iз внутрiшнiх розрахункiв-7,8 %; iнша поточна заборгованiсть-23,0%. Протягом 2013року намiтилась тенденцiя до зниження дебiторської заборгованостi за всiма показниками, крiм дебiторської заборгованостi iз внутрiшнiх розрахункiв, що обумовлено виплатою вiдпусток, що фактично вiдбудуться у сiчнi 2014 року. Вся дебiторська заборгованiсть ПАТ "ОЗПК", яка облiковується на балансi станом на 31.12.2013 р. має строки погашення до 12 мiсяцiв. Переважає дебiторська заборгованiсть Товариства за товари, роботи, послуги зi строком виникнення вiд 1 до 3 мiсяцiв. Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi Товариством на протязi 2013 року не створювався. 13. ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ Товарно-матерiальнi запаси ПАТ "ОЗПК" на 31 грудня 2013 р. представленi у сумi 7229 тис. грн. та складаються з наступних складових, тис. грн.: Найменування запасiв Сальдо на 31.12.2011 р. Сальдо на 31.12.2012 р. Сальдо на 31.12.2013 р. Виробничi запаси 1817 1883 1575 Незавершене виробництво 961 671 882 Готова продукцiя 3229 4553 4772 Разом 6007 7107 7229 Динамiка залишкiв товарно-матерiальних запасiв Товариства станом на 31.12.2011 р.-31.12.2013 р. Станом на 31.12.2011 р. питома вага запасiв товариства маєнаступний вигляд Виробничi запаси- 30,2 %; Незавершене виробництво- 16,0 %; Готова продукцiя- 53,8 %. Станом на 31.12.2012 р. питома вага запасiв товариства маєнаступний вигляд Виробничi запаси- 26,5 %; Незавершене виробництво- 9,4 %; Готова продукцiя- 64,1 %. Станом на 31.12.2013 р. питома вага запасiв товариства маєнаступний вигляд Виробничi запаси- 21,8 %; Незавершене виробництво- 12,2 %; Готова продукцiя- 66 %. Так, протягом аналiзуємого перiоду у загальному обсязi товарно-матерiальних запасiв переважає обсяг готової продукцiї й складає 53,8%, 64,1% та 66,0% вiдповiдно. Намiтилась тенденцiя щодо зростання даного виду запасiв: у порiвняннi з 2011 р., 2012р. Вiдповiдно до вимог МСБО 2 запаси ПАТ "ОЗПК" оцiнюються за найменшою з двох величин: собiвартостi або можливої чистої цiни реалiзацiї. Резерв на зниження вартостi товарно-матерiальних запасiв Товариством на протязi 2013 року не створювався. 15. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ Станом на 31.12.2013 року, на 31.12.2012 року та на 31.12.2011 року власний капiтал ПАТ "ОЗПК" складається з наступних складових, тис. грн.: Складова власного капiталу Сальдо на 31.12.2011 р. Сальдо на 31.12.2012 р. Сальдо на 31.12.2013 р. Зареєстрований капiтал 2246 2246 2246 Пайовий капiтал - - - Капiтал у дооцiнках - - - Додатковий капiтал - - - Резервний капiтал 603 603 603 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 14691 12729 10359 Неоплачений капiтал - - - Вилучений капiтал - - - Разом 17540 15578 13208 Сума оголошеного, випущеного та сплаченого статутного капiталу ПАТ "ОЗПК" становить 2246196,25 грн. та станом на 31.12.2013 року складається з 8984785 iменних простих акцiй номiнальною вартiстю 25 копiйок кожна. Станом на 31.12.2013 р. заявлений статутний капiтал сплачено в повному обсязi в встановленi законодавством термiни. Неоплаченого або вилученого капiталу немає. Форма iснування цiнних паперiв - бездокументарна. Непокритий збиток Товариства за 2013 рiк складає 2370 тис. Гривень Непокритий збиток Товариства за 2012 рiк -1962 тис.гривень Порядок покриття збиткiв товариства затверджуються акцiонерами Товариства на щорiчних загальних зборах. На протязi звiтного року ПАТ "ОЗПК" дивiденди не нараховувались та не виплачувались; Товариство не випускало облiгацiї та iншi цiннi папери, не здiйснювало викуп власних акцiй. 16. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ Кредиторська заборгованiсть ПАТ "ОЗПК" станом на 31.12.2013 року, на 31.12.2012 року та на 31.12.2011 року (тис. грн.): Складова кредиторської заборгованостi Сальдо на 31.12.2011 р. Сальдо на 31.12.2012 р. Сальдо на 31.12.2013 р. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 96 36 29 з бюджетом - - - зi страхування - - - з оплати працi 113 64 45 За одержаними авансами 63 845 1138 З учасниками 47 39 37 Iншi поточнi зобов'язання - - - Усього 319 984 1249 Вiдмiчається поступове зростання кредиторської заборгованостi Товариства. У 2013 р. по вiдношенню до 2011 р. таке зростання сягнуло майже 75%. Вся кредиторська заборгованiсть ПАТ "ОЗПК", яка облiковується на балансi станом на 31.12.2013 р. має строки погашення до 12 мiсяцiв. Станом на 31.12.2011 року питома вага кожного виду заборгованостi складає Затовари, роботи , послуги - 30 % З оплати працi- 35 % За одержаними авансами - 20 % З учасниками - 15 % Станом на 31.12.2012 року питома вага кожного виду заборгованостi складає Затовари, роботи , послуги - 4 % З оплати працi- 6 % За одержаними авансами - 85 % З учасниками - 5 % Станом на 31.12.2013 року питома вага кожного виду заборгованостi складає Затовари, роботи , послуги - 2 % З оплати працi- 4 % За одержаними авансами - 91 % З учасниками - 3 % Отже, найбiльшу питому вагу у складi кредиторської заборгованостi Товариства станом на 31.12.2012 р.- 31.12.2013 р. має поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами й складає 85%, 91%, вiдповiдно. Що пов'язано з наявнiсть контрактiв не виконаних на кiнець року. У 2012-2013 рр. намiтилась тенденцiя щодо переважання кредиторської заборгованостi Товариства за товари, роботи, послуги зi строком виникнення вiд 3 мiсяцiв до 1 року. 17. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн", вiдносяться: а) компанiї якi прямо або побiчно, через одного або декiлькох посередникiв, контролюють Товариство, знаходяться пiд його контролем, або разом з ним знаходяться пiд загальним контролем (до них вiдносяться холдинговi компанiї, дочiрнi компанiї i iншi дочiрнi компанiї однiєї материнської фiрми); б) асоцiйованi компанiї - на дiяльнiсть яких Товариство робить iстотний вплив, але якi не є нi дочiрнiми, нi спiльними компанiями iнвестора; в) приватнi особи, прямо або що побiчно володiють корпоративними правами з правом голосу Товариства, якi дають їм можливiсть робити значний вплив на дiяльнiсть Товариства ; г) ключовий управлiнський персонал, тобто тi особи, якi уповноваженi i вiдповiдальнi за здiйснення планування, управлiння i контролю над дiяльнiстю Товариства, у тому числi директор i головний бухгалтер, а також найближчi родичi цих осiб; д) компанiї, значнi пакети акцiй з правом голосу яких належить прямо або побiчно будь-якiй з осiб, описаному в пунктах (в) або (г), або особи, на яку такi особи роблять значний вплив. До них вiдносяться компанiї, що належать директорам або Учасникам Товариства i компанiї, якi мають спiльного з Товариством ключового члена управлiння. 17.1Асоцiйованi i спiльно контрольованi компанiї. На протязi звiтного року ПАТ "ОЗПК" не здiйснювались iнвестицiї в асоцiйованi i спiльно контрольованi компанiї. 17.2 Винагорода ключового управлiнського персоналу. Управлiнський персонал ПАТ "ОЗПК" отримує короткострокову винагороду (заробiтну плату) за участь в веденнi фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Згiдно з українським законодавством ПАТ "ОЗПК" перераховує внески з єдиного соцiального внеску до Мiнiстерства доходiв i зборiв України за всiх своїх спiвробiтникiв, включаючи управлiнський персонал. Заробiтна плата та внески з єдиного соцiального внеску управлiнського персоналу ПАТ "ОЗПК" у 2011-му, 2012-му та 2013-му роках склали наступнi суми (тис. грн.): Найменування показника 2011 рiк 2012 рiк 2013 рiк Заробiтна плата управлiнського персоналу 295 301 331 Єдиний соцiальний внесок з заробiтної плати управлiнського персоналу 114 116 119 Товариство не створювало i не нараховувало резерву на виплату пенсiй, зобов'язань у зв'язку з виходом на пенсiю та iнших аналогiчних зобов'язань щодо вищого керiвництва. Трудовi договори з вищими керiвниками не передбачають предоставленя їм пiльг пiсля припинення трудових вiдносин. Iнших операцiй з пов'язаними сторонами, перерахованими у п. в), г), д) ПАТ "ОЗПК" на протязi 2013 року не здiйснювало. 18. ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦI ТА ЗАПЕЗПЕЧЕННЯ ВИПЛАТ РОБIТНИКАМ Витрати ПАТ "ОЗПК" на оплату працi за за 2011 - 2013 роки представленi наступним чином (тис. грн.): Найменування елементу 2011 рiк 2012 рiк 2013 рiк Винагорода (заробiтна плата) 3633 2990 2917 Нарахування внескiв з єдиного соцiального внеску 1400 1152 1149 Разом Середньооблiкова чисельнiсть робiтникiв ПАТ "ОЗПК" у 2013 роцi складала 95 осiб. 19. КОНТРАКТНI Й УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ 19.1 Операцiйне середовище та оподаткування. На ринки країн, якi розвиваються, наприклад України, впливають економiчнi, полiтичнi, соцiальнi, правовi та законодавчi ризики, якi сильно вiдрiзняються вiд ризикiв країн iз бiльш розвинутими ринками. Закони та нормативнi акти, якi впливають на ведення господарської дiяльностi в Українi, продовжують зазнавати стрiмких змiн. Податкове, валютне та митне законодавство України вiдкрите для неоднозначних тлумачень. Майбутнiй економiчний напрям розвитку України великою мiрою залежить вiд ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, яких вживає уряд, разом зi змiнами в юридичному, регулятивному та полiтичному середовищi. У результатi загалом дуже нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи придiляють все бiльше уваги дiловим колам. У зв'язку з цим мiсцеве та загальнодержавне податкове законодавство постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки його непослiдовного застосування, тлумачення та виконання. Недотримання українських законiв та нормативних вимог може призвести до накладання серйозних штрафiв та нарахування значної пенi. У результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов'язання, якi не вiдповiдатимуть податковiй звiтностi Пiдприємства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня, розмiри яких можуть бути суттєвими. Керiвництво ПАТ "ОЗПК" вважає, що станом на 31 грудня 2013 р. Товариство нарахувало всi податковi зобов'язання на основi свого тлумачення законодавства вiдповiднi положення законодавства iнтерпретованi їм коректно, i положення Товариства з точки зору податкового, валютного та митного законодавства залишиться стабiльним; водночас, iснує ризик, що податковi органи в Українi можуть зайняти iншi позицiї по вiдношенню до спiрних питань. Така невизначенiсть може призвести до того, що Товариству будуть нарахованi додатковi податки, штрафи та пеня, i їхнi суми можуть бути iстотними. Поточний режим штрафiв та пенi стосовно вiдображених у звiтностi та виявлених порушень законодавства, постанов та вiдповiдних iнструкцiй в Українi є дуже суворим. Штрафи та пеня стягуються тодi, коли виявляється заниження податкового зобов'язання. У результатi, суми штрафiв можуть бути iстотними по вiдношенню до сум, не вiдображених у звiтностi податкiв. 19.2 Фiнансовi поручительства та позовнi вимоги. Майнових позовних вимог ПАТ "ОЗПК" станом на 31.12.2013 року не має. Фiнансовi поручительства ПАТ "ОЗПК" станом на 31.12.2013 року не має фiнансових поручительств: Судовi процеси - станом на 31.12.2013 року Товариство не має судових позовiв. 20. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ Позик, судових розглядiв, iнвестицiй та iнших подiй, якi можуть суттєво вплинути на фiнансовий стан пiсля звiтної дати, ПАТ "ОЗПК" не здiйснювало. 21. ВИРУЧКА Виручка визнається по мiрi виникнення прав на її отримання, що зазвичай вiдбувається пiсля вiдвантаження i переходу до покупцiв прав власностi i ризикiв псування i втрати товарiв (продукцiї, послуг); при наявностi високої ймовiрностi фактичного отримання оплати за вiдповiдне вiдвантаження, а також достатнiх договiрних пiдтверджень угоди i фiксованої цiни. Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) ПАТ "ОЗПК" за 2013 рiк (рядок 2000 Звiту про фiнансовi результати) дорiвнює 6954 тис. грн. (без урахування ПДВ) та є доходом вiд виготовлення та продажу поршневих кiлець , а також операцiй зi здавання в оренду власного нерухомого майна. Iншi операцiйнi доходи ПАТ "ОЗПК" за 2013 рiк (рядок 2120 Звiту про фiнансовi результати) дорiвнюють 67 тис. грн. та є доходами вiд строчного депозиту. 22. ВИТРАТИ Сума запасiв, визнаних витратами у звiтному перiодi, вiдображена в статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)". Собiвартiсть робiт, послуг включає в себе вартiсть сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi робiтникiв i iншi прямi витрати, але не включає адмiнiстративнi накладнi витрати. Заробiтна плата працiвникiв, що вiдноситься до трудової дiяльностi поточного перiоду, визнається в якостi витрат у звiтi про фiнансовi результати ПАТ "ОЗПК". Операцiйнi витрати ПАТ "ОЗПК" за 2013 рiк (у порiвняннi з 2011 та 2012 роками) складаються з наступних витрат, тис. грн.: Елементи операцiйних витрат 2011 рiк 2012 рiк 2013 рiк Матерiальнi витрати 4492 3205 3498 Витрати на оплату працi 3283 2912 2917 Вiдрахування на соцiальнi заходи 1276 1121 1123 Амортизацiя 712 602 516 Iншi операцiйнi витрати 2467 1857 2032 Разом 12230 9697 10086 Отже, операцiйнi витрати пiдприємтства Товариства складаються з матерiальних витрат, витрат на оплату працi, вiдрахувань на соцiальнi заходи, амортизацiю та iншi операцiйнi витрати та мають тенденцiю щодо зростання. Найбiльша питома вага у загальному обсязi операцiйних витрат припадає на матерiальнi витрати. За аналiзуємий перiод дана величина коливалається в межах 4492 тис. грн.- 3205 тис. грн., що складає 33-37% вiд загальної величини операцiйних витрат. 23. ПОЯСНЕННЯ ДО ЗВIТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ПАТ "ОЗПК" ЗА 2013 РIК Звiт про рух грошових коштiв складено прямим методом вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 7 "Звiт про рух грошових коштiв". 24. ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Дана фiнансова звiтнiсть була схвалена керiвництвом ПАТ "ОЗПК" i затверджена до випуску 28 лютого 2014 року. Генеральний директор ПАТ "ОЗПК" Голованов Ю.М. ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР ПАТ "ОЗПК" Калайда Д.О.

д/н

д/н

д/н