ПрАТ "ОЗПК"

Код за ЄДРПОУ: 00235878
Телефон: (0482) 37 98 40
e-mail: nsozpk@gmail.com
Юридична адреса: 65033, м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Желябова, 4
 
Дата розміщення: 30.04.2013

Річний звіт за 2013 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Регран"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23876083
Місцезнаходження д/н, Одеська область, Малиновський район, м. Одеса, 65078, вулиця Космонавтiв, будинок36
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ 399093
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.07.2010
Міжміський код та телефон (0482)343196
Факс (0482)343306
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Змiн особи, що веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозiтарнiй системi, протягом року не вiдбувалось

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Фiрма у виглядi товариства з обмеженною вiдповiдальнiстю "Трансаудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23865010
Місцезнаходження д/н, Одеська область, Приморський район, м. Одеса, 65044, проспект Шевченка, 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1463
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (066)1370872
Факс (048)7373764
Вид діяльності дiяльнiсть в сферi бухгалтерського облiку
Опис Змiни особи, яка здiйснює аудиторську перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства, за звiтний перiод не вiдбувалося

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, Київська область, д/н, м. Київ, 01001, вулиця Б. Грiнченка, будинок 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044)2791213
Факс (044)3777016
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозiтарiя цiнних паперiв
Опис Змiни особи, що здiйснює депозитарну дiяльнiсть, протягом року не вiдбувалось.