ПрАТ "ОЗПК"

Код за ЄДРПОУ: 00235878
Телефон: (0482) 37 98 40
e-mail: nsozpk@gmail.com
Юридична адреса: 65033, м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Желябова, 4
 
Дата розміщення: 30.04.2013

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2013
Кворум зборів** 68.14
Опис 1. Обрання членiв лiчiльної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень 2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв 3. Звiт генерального директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства в 2012 роцi. Прийняття рiшення за наслiками розгляду звiту генерального директора. 4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2012 рiк. 6. Звiт наглядової ради товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.. 7. Затвердження порядку покриття збиткiв за 2012 рiк. Черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 25.04.2013 року, затверджений регламент зборiв та обранi робочi органи загальних зборiв, обранi члени лiчiлної комiсiї та прийнято рiшення про припинення їх повноважень, затвердженi звiти генерального директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства, Ревiзiйної комiсiї товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк., звiт наглядової ради товариства, рiчний звiт товариства. По сьомому питанню порядку денного вирiшено покриття збиткiв за 2012 рiк провести за рахунок прибутку наступних перiодiв.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.