ПрАТ "ОЗПК"

Код за ЄДРПОУ: 00235878
Телефон: (0482) 37 98 40
e-mail: nsozpk@gmail.com
Юридична адреса: 65033, м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Желябова, 4
 
Дата розміщення: 30.04.2013

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Голованов Юрій Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 319311, 08.07.1996, Київським РВ УМВС України в Одеській області
4) рік народження** 1942
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Відкрите акціонерне товариство "Одеський завод поршневих кілець", генеральний директор
8) дата обрання та термін, на який обрано 26.04.2011, Три роки
9) опис Повноваження та обовязки посадових осіб визначаються статутом товариства. До компетенції генерального директора належіть: - вирішення всіх питань, повязаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства; - розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій Раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів; - прийняття рішень про укладання правочинів на суму до 10 % балансової вартості активів Товариства за даними останьої річної фінансової звітності; - укладення та виконання колективного договору, призначення та відкликання осіб які беруть участь в колективних переговорах, як представники виконавчого органу, за погодженням із Нагядовою радою. Розмір винагороди, виплаченої в звітному періоді, склав 283672 грн 47 копійок. Винагорода в натуральній формі в звітному році не виплачувалась. Змін в персональному складі щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади - Голова Правління, Генеральний директор. Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах. Стаж керівної роботи - 41 рік. Обрано на посаду Загальними зборами акціонерів 26.04.2011 року. На термін - 3 роки.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Голованов Костянтин Юрійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 319272, 08.07.1996, Київським РВ УМВС України в Одеській області
4) рік народження** 1978
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Відкрите акціонерне товариство "Одеський завод поршневих кілець", начальник служби маркетингу
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.12.2011, Три роки
9) опис Повноваження та обовязки посадових осіб визначаються статутом товариства. До виконавчої компетенції наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, повязані з діяльністю Товариства; - підготовка порядка денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозиції до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборіввідповідно до статуту та діючого законодавства; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; - затвердження умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором, встановленнярозміру його винагороди, підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором в особі голови Наглядової ради; - прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генрального директора, у випадках, передбачених п. 7.43 цього статуту; - обрання та припинення повноваженьголови і членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначенного Законом України " Про акціонерні товариства"; - визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших обєднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25відстоків вартості активів за даними останьої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питанняя про вчинення такого правочину виноситься на розгляд загальних зборів; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобовязань обо їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивидендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінувача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (зміну) зберігача, депозитарія цінних паперів та затвердженняч умов договору,що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати їх послуг; - надсилання пропозіцій акціонерам про придбання належним їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст.65 Закону України "Про акціонерні товариства". Винагорода, в тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачувалась. Змін в персональному складі щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади-начальник служби маркетингу, комерційний директор-перший заступник генерального директора. Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах. Стаж керівної роботи - 12 років. Обрано на посаду 09.12.2011 року. Термін- 3 роки.


1) посада Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Крижановський Вячеслав Юрійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КК, 406152, 14.01.2000, Малиновським РВ ОМУ УМВС України в одеській області
4) рік народження** 1983
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головне управління економіки Одеської областної державної адміністрації, заступник начальника відділу з питань розвитку підприємницької діяльності та регуляторної політики
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.12.2011, Три роки
9) опис Повноваження та обовязки посадових осіб визначаються статутом товариства. До компетенції голови ревізійної комісії належить: - контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства; - перевірка достовірності даних, які містятьсяв річній фінансовій звітності товариства; - перевірка відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідно нормативним документам; - контроль своєчасності і правильності відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; - перевірка дотримання генеральним директором товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені товариства; - перевірка своєчасності і правильності здійснення розрахунків за зобовязаннями товариства; - контроль за зберіганням грошових коштів та матеріальних цінностей; - перевірка використання коштів резервного та інших фондів товариства; - перевірка правильність нарахування та виплати дивідендів; - перевірка дотримання порядку оплати акцій товариства; - перевірка фінансового стану товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. Винагорода, в тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачувалась. Змін в персональному складі щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Попередні посади - заступник начальника відділу з питань розвитку підприємницької діяльності та регуляторної політики. Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах. Стаж керівної роботи - 6 років. Обрано на посаду 09.12.2011 року. Термін - 3 роки.


1) посада Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бойко Тамара Андріївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КК, 553010, 09.10.2000, Малиновським РВ УМВС України в Одеській області
4) рік народження** 1960
5) освіта** середня спеціальна
6) стаж керівної роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Відкрите акціонерне товариство "Одеський завод поршневих кілець"
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.12.2011, Три роки
9) опис Повноваження т аобовязки посадових осіб визначаються статутом товариства: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, повязані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбаченних діючим законодавством; - затвердження умов трудового договору(контракту) з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором в особі голови Наглядової ради; - прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасов здійснюватиме повновавження Генерального директора, у випадках, передбаченних п. 7.43 цього статуту; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначенних Законом України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - визначення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях. про заснування інших юридичних осіб; - визначення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за данними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виносяться на розгляд загальних зборів; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобовязань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняттярішення про обрання (заміну) зберігача, депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати їх послуг; - надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України " Про акціонерні товариства". Винагорода, в тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачувалась. Змін в персональному складі щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади- інспектор відділу кадрів, начальник відділу кадрів, начальник бюро кадрів. Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах. Стаж керівної роботи - 6 років. Обрано на посаду 09.12.2011 року. Термін- з роки


1) посада Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ремень Любов Іванівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 132201, 05.02.1996, Малиновським РВ УМВС України в Одеській області
4) рік народження** 1941
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Відкрите акціонерне товариство "Одеський завод поршневих кілець", корпоративний секретар
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.12.2011, Три роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадових осіб визначаються статутом товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, повязані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняттярішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загалних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; - затвердження умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором в особі голови Наглядової ради; - прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, у випадках, передбаченних статутом; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складання переліку осіб,Ж які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначенного Законом України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - вирішення питань про участь Товариствау промислово-фінансових групах та інших обєднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", а в разі злиття, приєднаня, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відстотків вартості активів за данимиостаньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виноситься на розгляд загальних зборів; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобовязань або їх виконнання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача, депозитарія цінних паперів та затвердження умов договру,що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати їх послуг; - надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно, яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства". Винагорода, в тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачуваалась. Змін в персональному складі щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади-начальник відділу кадрів, секретар наглядової ради, корпоративний секретар. Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах. Стаж керівної роботи - 24 роки. Обрано на посаду 09.12.2011 року. термін - 3 роки.


1) посада Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Добродєєва Ганна Володимірівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 550054, 07.02.1997, Малиновським РВ УМВС України в Одеській області
4) рік народження** 1975
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Відкрите акціонерне товариство "Одеський завод поршневих кілець", юристконсульт
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.12.2011, Три роки
9) опис Повноваження та обовязки посадових осіб визначаються статутом товариства. До виключної компетенції Наглядової Ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, повязані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішння про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачегових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та озачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбаченних чинним законодавством; - затвердження умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, підписання трудового договору (контракту) з генеральним директором в особі голови Наглядової ради; - прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, у випадках, передбаченних статутом; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших обєднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, передбачених Законом України " Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останьої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виноситься на розгляд загальних зборів; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себезобовязань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договру, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача, депозитарія цінних паперів та затвердження умовдоговору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати їх послуг; - надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства". Винагорода, у тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачувалась. Змін в персональному складі щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади - фахівець виробничо-збутового відділу, юристконсульт. Посадова особа не обіймає посади на інших підриємствах. Стаж керівної роботи відсутній. Обрано на посаду 09.12.2011 року. Термін - 3 роки.


1) посада Член Наглядової Ради, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Калайда Дмитро Олегович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 251952, 17.06.1996, Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області
4) рік народження** 1979
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Відкрите акціонерне товариство "Одеський завод поршневих кілець", заступник головного бухгалтера
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.12.2011, Три роки
9) опис Повноваження та обовязки посадової особи визначається статутом Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, повязані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; - затвердження умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором в особі голови Наглядової ради; - прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора, у випадках, передбаченних статутом Товариства; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановленних діючим законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначенного Законом України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших обєднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, передбаченних Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартістьмайна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за данимим останьої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виноситься на розгляд загальних зборів; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобовязань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача, депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг; - надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст.65 Закону України "Про акціонерні товариства". Компетенція головного бухгалтера визначається посадовою інструкцією та діючим законодавством. До компетенції головного бухгалтера відноситься: - організація бухгалтерського обліку в товаристві; - забезпеченя дотримання в товаристві встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського обліку, складання і надання у встановлені терміни відповідної звітності; - керівництво роботою по забезпеченню контролю відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, дотримання порядку оформлення первинних документів і реєстрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, розрахунків і платіжних зобовязань; - забезпечення суворого дотримання фінансової дісципліни, кошторисів адмінстративно-господарських і інших витрат, законості списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості і інших витрат; - забезпечення правильного нарахування і своєчасного перерахування платежів до державного бюджету, внес ків на державне соцыальне страхування, засобів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлені терміни заборгованності банкам по позиках; відрахування засобів до фондів і резервів; - забезпечення здійснення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності товариства за даними бухгалтерського обліку і звітності в цілях виявлення внутрігосподарських резервів, попередження витрат і непродуктивних витрат; - організація і контроль проведення ревізій, інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, розрахунків і платіжних зобовязань; -контроль правильності обліку заробітної платні, дотримання фінансової і касової дісципліни; - контроль стягнення у встановлені терміни дебіторської і погашення кредиторської заборгованності, дотримання платіжної дисципліни; - контроль роботи персоналу у головній бухгалтерії. Розмір винагороди,виплаченої у звітному періоді, склав 47236 грн. 97 коп. Винагорода у натуральній формі в звітному році не виплачувалась. Змін в персональному складі щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади-заступник головного бухгалтера. Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах. Стаж керівної роботи -10 років. Обрано на посаду 09.12.2011 року. Термін обрання - 3 роки.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директорГолованов Юрiй МиколайовичКЕ, 319311, 08.07.1996, Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi252496428.102664672524964000
Голова наглядової радиГолованов Костянтин ЮрiйовичКЕ, 319272, 08.07.1996, Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi112380412.507856341123804000
Член наглядової радиБойко Тамара АндрiївнаКК, 553010, 09.10.2000, Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi1000.00111299100000
Член наглядової радиРемень Любов IванiвнаКЕ, 132201, 05.02.1996, Малиновським РВ ОМУ УМВС У країни в Одеськiй областi242840.2702791424284000
Член наглядової радиКалайда Дмитро ОлеговичКЕ, 251952, 17.06.1996, Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi100.000111310000
Усього 3673162 40.88202444 3673162 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.