ПрАТ "ОЗПК"

Код за ЄДРПОУ: 00235878
Телефон: (0482) 37 98 40
e-mail: nsozpk@gmail.com
Юридична адреса: 65033, м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Желябова, 4
 
Дата розміщення: 30.04.2013

Річний звіт за 2013 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Фірма у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю "Трансаудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23865010
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 65044, Одеська область, м. Одеса, проспект Шевченка,2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1463, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Одеський завод поршневих кілець" 1. Адресат: власники цінних паперів, наглядова рада та правління емітента, органи НКЦПФР 2. Вступний параграф 2.1.1. Основні відомості про емітента Публічне акціонерне товариство "Одеський завод поршневих кілець", код за ЄДРПОУ 00235878, вул. Желябова 4, м. Одеса, 65033, тел. 0482342486, електронна адреса nsozpk@gmail.com дата первинної державної реєстрації відкритим акціонерним товариством - 29.05. 1995 р., дата реєстрації публічним акціонерним товариством - 23.12. 2011 р., чисельність акціонерів - 3500, чисельність працівників 95. 2.1.2. Опис аудиторської перевірки (звіт щодо дотримання вимог законодавчих та нормативних актів) Нами відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішенням від 29.09. 2011 р. № 1360 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 28.11. 2011 р. за № 1358/20096, а також роз'яснень до цих Вимог, затверджених рішенням комісії від 03.04. 2012 р. № 472, проведено аудит повного пакету фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Одеський завод поршневих кілець" в складі з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12. 2013 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2013 р., Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 р., Звіту про власний капітал за 2013 р. та пояснювальних приміток. Концептуальною основою для складання фінансових звітів товариства була облікова політика (відповідно до вимог статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються товариством в поточному обліку та для складання і подання фінансової звітності. Вона була визначена наказом по товариству від 08.01. 2013 р. та протягом 2013 р. залишалась незмінною. 2.2. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне подання фінансових звітів Управлінський персонал товариства є відповідальним за: - вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне використання; - застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків; - дотримання вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ) або розкриття всіх істотних відхилень від них в примітках до фінансової звітності товариства; - підготовку фінансової звітності згідно з приписами МСФЗ, з огляду на припущення, що товариство продовжуватиме свою діяльність в досяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення не буде правомірним; - облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або розкриття; - розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому; - достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені керівництва; - розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в товаристві; - вживання заходів в межах своєї компетенції для захисту активів товариства; - виявлення та запобігання фактам шахрайства і інших зловживань. 2.3. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності товариства Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит здійснено відповідно до положень Міжнародних стандартів аудиту, які вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і їх розкриття і фінансовій звітності. Вибір процедур визначається судженням аудитора, включно щодо оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи інших процедур при виконанні оцінки ризиків аудитором досліджуються заходи внутрішнього контролю, пов'язані з складанням та достовірним поданням акціонерним товариством фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність виконаних управлінським персоналом облікових оцінок та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 3 3. Модифікована аудиторська думка щодо повного комплекту фінансових звітів 3.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної модифікованої думки 3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора Параграфом 4а Міжнародного стандарту аудиту 501 "Аудиторські докази - додаткові міркування щодо відібраних елементів" передбачено: якщо запаси підприємства є суттєвими для фінансової звітності підприємства, аудитор повинен отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо їх наявності і стану шляхом присутності під час інвентаризації. Якщо ж аудитор не має можливості отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо наявності та стану запасів, він відповідно до п. 13 Міжнародного стандарту аудиту 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора" не може підтвердити фінансову звітність підприємства - суб'єкта аудиту, а повинен висловити умовно-позитивну думку або відмовитись від висловлення думки щодо фінансової звітності. Аудитором в листопаді звітного року було повідомлено емітента цінних паперів про потребу залучення його до участі в річній інвентаризації, але відповідного запрошення отримано не було. 3.1.2. Інші факти та обставини, які впливають на достовірність фінансової звітності Станом на дату складання фінансової звітності малась низка дебіторів, з якими не було здійснено підтвердження заборгованостей актами звіряння. Це може вплинути на достовірність фінансової звітності. 3.2. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мова в попередніх параграфах, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Одеський завод поршневих кілець" та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до вимог МСФЗ. Фінансові результати звітного року (валюта балансу 14457 тис. грн., чистий дохід 6954 тис. грн., чистий збиток 2370 тис. грн.), відображені в фінансовій звітності, підтверджуються. 4. Інша допоміжна інформація 4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства За приписами частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. В емітента цінних паперів вартість чистих активів на початок і кінець звітного та попереднього року (відповідно - 15578 тис. грн. та 13208 тис. грн.) більше статутного капіталу (2246 тис. грн.). 4.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів Параграфом 1 Міжнародного стандарту аудиту 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації. Аудитор ознайомлюється з нею оскільки суттєві невідповідності між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією ставлять під сумнів достовірність перевіреної фінансової звітності. Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Одеський завод поршневих колець" є складовою частиною інформації, що міститься в додатках до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. N 2826 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12. 2013 р. за N 2180/24712, зокрема в Додатку 38. Вона також надається до органів державної статистики та державному реєстратору. Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і будь-яких суттєвих невідповідностей не ідентифіковано 4.3. Виконання товариством значних правочинів За приписами пункту 4 частини першої статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства" - значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. За приписами частини першої статті 70 того ж закону рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів. Аудитом встановлено, що в звітному році товариство не здійснювало будь-яких значних правочинів 4.4. Стан корпоративного управління Корпоративне управління це система відносин між виконавчим органом товариства, його радою, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Корпоративне управління окреслює межі, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності товариства. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, компанії заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання. Нову редакцію Принципів корпоративного управління України, затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01. 2008 р. N 52. Внаслідок виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, згідно з положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" можна сформулювати судження щодо: відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам його статуту; відображення інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства, яка складається згідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджених рішенням Комісії від 03.12.2013 р. N 2826, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.13.2013 р. за N 2180/24712. 4.5. Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Міжнародним стандартом аудиту 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" передбачено виконання аудитором низки процедур, характер, час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності. За результатами зазначеного виконання в акціонерному товаристві не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. 5. Основні відомості про аудиторську фірму 5.1. Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23865010 5.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за N 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98 та чинне до 30.11. 2015 р. 5.3. Місцезнаходження: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: абонентська скринька 10, м. Одеса, 65026) 5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua, телефакс 0487-373764. 6. Дата і номер договору на проведення аудиту - договір від 14. 03. 2014 р. № 14049. 7. Дата початку та дата закінчення аудиту - відповідно 14.03. 2014 р. - 14.04. 2014 р. 8. Незалежний аудитор, директор фірми "Трансаудит" Бейгельзімер М.Г. (Сертифікат АПУ серії А № 000501 від 29.10. 2004 р. строком дії - 29.10. 2014 р.) 9. Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) - 14.04. 2014 р. М.П. Змістовна частина аудиторського звіту щодо достовірності фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Одеський завод поршневих колець" 1. Стан бухгалтерського обліку у товаристві Емітентом здійснювався бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральному вимірі та в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. Матеріальною основою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинні документи, всі дані, що зафіксовані в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку шляхом подвійного запису. Стан первинних документів та облікових реєстрів добрий. Отже, є аналітична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлінських рішень та формування фінансової, податкової та статистичної звітності. Фінансова звітність була підготовлена на основі принципу оцінки по історичній вартості, яку було прийнято за фактичну вартість на дату переходу на МСФЗ (будівлі та споруди - по справедливій вартості) Товариство здійснювало бухгалтерській облік за П(С)БО, що вони відрізняються від МСФЗ. У зв'язку з цим у фінансову звітність, яка була підготовлена відповідно до вимог П(С)БО, були внесені коригування, що вони були необхідні для надання даної звітності у відповідності до МСФЗ. Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно. Звітність складено в національній валюті України - гривні, при цьому дані в звітності наведені із заокругленням до тисяч гривень. Аудитором досліджені питання, сформульовані Міжнародним стандартом аудиту 510 "Перше завдання - залишки на початок періоду", і з огляду на аудиторський висновок за 2012 р., незмінність облікової політики та ретельне порівняння значень рядків форм фінансової звітності, встановлено, що початкові (2013 р.) залишки по рахунках товариства можна вважати достовірними. Показники в звітних формах товариства узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності фінансових звітів, затверджених наказом Мінфіну від 11.04. 2013 р. № 476 зі змінами, затвердженими наказами від 27.06. 2013 р. та від 30.12. 2013 р. № 1192 Маються підстави стверджувати, що поточний бухгалтерський облік та фінансова звітність товариства в цілому були повними, відповідали приписам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та чинним Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ) 2. Аудит нематеріальних активів Протягом звітного року нематеріальних активів не було. 3. Аудит основних засобів Склад основних засобів товариства станом на 31.12.2012 р. за первісною вартістю (тис. грн.): Рахунок Сальдо по Дт на 01.01.2013 р. Сальдо по Дт на 31.12.2013 р. Номер Назва 10 Основні засоби 27487 27336 101 Земельні ділянки 103 Будинки та споруди 11495 11495 104 Машини та обладнання 13997 13835 105 Транспортні засоби 489 489 106 Інструменти, прилади та інвентар 1506 1517 109 Інші основні засоби 11 Інші необоротні матеріальні активи 112 Малоцінні необоротні матеріальні активи 117 Інші необоротні матеріальні активи Сума накопиченої амортизації основних засобів станом 31.12.2013 р. склала 21594тис грн., залишкова вартість 5742 тис. грн. Накопичена амортизація дорівнює 79% первісної вартості основних засобів. Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним методом. У звітному періоді інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів проводилась станом на 31.12. 2013 р. згідно з наказом від 20.12.2013р. № 133 "Про .проведення щорічної інвентаризації". Розбіжностей між даними бухгалтерського обліку та фактичною наявністю об'єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних в ході інвентаризації не виявлено Частку основних фондів було надано в оренду, проте, товариство не застосовувало рахунки інвестиційної нерухомості. Вартість визнаних незавершених капітальних інвестицій, що були в товаристві на початок року, відповідно до вимог МСФЗ включено до складу основних засобів. Висновок: дані фінансової звітності товариства відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку основних засобів товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам. Склад основних засобів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідають вимогам МСБО 16 "Основні засоби". 4. Аудит довгострокових біологічних активів В товаристві не малось довгострокових біологічних активів. 5. Аудит довгострокових фінансових інвестицій В рядку 1030 достовірно розкрито інформацію про внесок до статутного фонду дочірнього підприємства ДП "ОЗПК-Дніпро" (м. Дніпропетровськ). 6. Аудит бухгалтерського обліку запасів та правильності їх списання Облік запасів, запроваджений у товаристві, дає повну та об'єктивну інформацію про їх придбання, зберігання ї продаж. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група. Станом на 31.12. 2013 р. прикінцеве сальдо запасів мало такий вигляд в розрізі класифікаційних груп (тис. грн.) Група Номер рахунка (субрахунка) Сума 1) Виробничі запаси: 1575 - сировина та матеріали; 201 912 - купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби; - паливо; 203 7 - тара і тарні матеріали; - будівельні матеріали; - запасні частини; 207 22 - матеріали сільськогосподарського призначення; - малоцінні та швидкозношувані предмети. 220 634 2) Тварини на вирощуванні та відгодівлі 3) Незавершене виробництво 231 882 4) Готова продукція 26 4772 5) Товари РАЗОМ Надходження запасів обліковувалось за їх первісною вартістю в розрізі класифікаційних груп. Зокрема, первісна власність придбаних за плату запасів складалась з ціни постачальника, витрат на заготівлю, вантажно-розвантажувальні роботи та інших витрат, пов'язаних з придбанням та доведенням до стану придатності для використання. Відпуск запасів у виробництво провадився методом ідентифікаційної собівартості. Запасів, переданих на комісію чи у заставу, не малось. Неліквідних, залежаних та зіпсованих запасів немає. Переоцінки не робились. Визнання первісної оцінки та оцінка запасів, а також розкриття інформації відповідали вимогам МСБО 2 "Запаси". 7. Аудит дебіторської заборгованості Дебіторську заборгованість в цілому оцінено в балансі реально, простроченої немає. . Резерв сумнівних боргів не формувався. Вся дебіторська заборгованість мала термін непогашення не більше 90 днів. . Аудитом в цілому підтверджується достовірність розміру заборгованості, а також повнота розкриття інформації про неї відповідно до вимог МСФЗ. 8. Аудит грошових коштів Нижче наведено дані про залишки коштів на банківських рахунках та в касі товариства (грн.) № рахунку у головній книзі Валюта рахунку Назва банку та номер рахунку банку Сальдо на 31.12. 2013 р. грн. 313 гривня АТ Укрсіббанк 5741,47 312 долар АТ Укрсіббанк 99183,30 313 гривня Філія РУ АТ Банк "Фінанси та кредит" 61980,98 312 долар Філія РУ АТ Банк "Фінанси та кредит" 799300,00 Загальний прикінцевий залишок грошових коштів - 966 тис. грн. підтверджується даними касової книги, банківськими витягами, інформацією форми 3 та актами узгодження з банками. 9. Аудит витрат майбутніх періодів Інших оборотних активів та витрат майбутніх періодів не малось. 10. Аудит зобов'язань Виконаний аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення думки: інформація про зобов'язання, тобто теперішню заборгованість товариства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів, котрі втілюють в собі майбутні економічні вигоди, розкрито відповідно до положень МСФЗ, достовірно та й без суттєвих перекручень . Протягом року товариство не формувало будь-яких забезпечень виплат наступних витрат і платежів не мало довгострокових зобов'язань. Є реальними, легальними та чинними розмір поточних зобов'язань у фінансовій звітності товариства, тобто зобов'язань, що будуть погашені протягом операційного циклу або мають бути погашеними протягом 2014 р. 11. Аудит власного капіталу Нижче наведені складові власного капіталу (грн.) Елемент капіталу Сальдо на 31.12. 2013 р Зареєстрований пайовий капітал 2246 Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал 603 Нерозподілений прибуток 10359 Неоплачений капітал Вилучений капітал Вважаться можливим висловити думку: інформацію про формування та розмір власного капіталу, тобто залишкової частки в активах товариства після вирахування всіх його зобов'язань, розкрито за приписами МСФЗ, достовірно та справедливо. Станом на 31.12. 2013 р. заявлений статутний капітал сплачено в повному обсязі в встановлені законодавством терміни. Неоплаченого або вилученого капіталу немає. Акцій на пред'явника, привілейованих акцій, та облігацій товариством не випускалось. 12. Аудит результатів фінансово-господарської діяльності Аудиторська перевірка дає обґрунтовання для висловлення думки щодо справедливості та достовірності відображених результатів фінансово-господарської діяльності товариства Відображення доходів в бухгалтерському обліку здійснено відповідно до приписів МСБО 18 "Доходи". Аудитом підтверджується, що дані стосовно доходу, наведені в фінансовій звітності, відповідають записам в первинних документах та облікових реєстрах. Тому достовірним є значення доходу (виручки) від реалізації (товарів, робіт, послуг) - 6954 тис. грн. та інших операційних доходів - 67 тис. грн. За результатами аудиту встановлено, що дані стосовно витрат, наведені в фінансовій звітності, відповідають записам в первинних документах та облікових реєстрах. Це твердження підтверджується, зокрема, вибірковою перевіркою нарахування заробітної плати та внесків до фондів соціального страхування. Структура витрат була такою, тис. грн.. № п/п Назва складових Номер рахунку Сума 1 Адміністративні витрати 92 3210 2 Інші витрати операційної діяльності 94 10 3 Витрати на збут 93 167 В цілому відображення витрат в обліку здійснено відповідно до приписів МСФЗ. 13. Аналіз показників фінансової звітності Аналіз показників фінансового стану наведено нижче, при цьому показники ліквідності та платоспроможності обчислено станом на 31.12. 2013 р., а показники рентабельності - за 2013 р. Показники та формули їх розрахунку Значення на 31.12. 2013р. (за 2013 р.) Оптима-льне зна-чення 1.Коефіцієнти ліквідності: 1.1. Поточної ліквідності або покриття Підсумок ІІ розділу активу + ІII розділ активу К1.1= ------------------------------------------------- ІII розділ пасиву + ІV розділу пасиву 1.2. Термінової або швидкої ліквідності Підсумок ІІ розділу активу + ІII розділ активу - рядки 1100-1110 К1.2= ---------------------------------------------- ІII розділ пасиву + ІV розділу пасиву 1.3. Абсолютної або критичної ліквідності Грошові кошти (код рядку 1165) К1.3= ------------------------------------------------------------ ІII розділ пасиву + ІV розділу пасиву 6,94 1,16 0,77 більше 2,0 1,0-2,0 0,25 - 0,5 2. Коефіцієнт фінансової стійкості або фінансування ( покриття зобов'язань власним капіталом) ІІ + ІІІ + ІV+ V розділи пасиву К2= --------------------------------------------------- Підсумок І розділу пасиву 0,09 менше 1,0 3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) І розділ пасиву балансу К3= ----------------------------------- Всього за активами балансу 0,91 0.25-0,5 4. Рентабельність операційних витрат чистий збиток (код рядку 2355 ф.2) К4= ------------------------------------------------ х 100% (код рядку 2550 ф. 2) -23,50 5. Рентабельність реалізації чистий збиток (код рядку 2355 ф.2 ) К5= --------------------------------------------х 100% (код рядку 2000 ф. 2)- -34.08 5. Рентабельність активів чистий збиток (код рядку 2355 ф.2 ) К5= ---------------------------------------------------х 100% ф. 1 (ряд. 1300 (стовпець 3) + ряд. 1300 (стовпець 4)) / 2) -15.28 більше 0 З даних таблиці вбачається, що фінансовий стан емітента цінних паперів в звітному році був посереднім, бо воно закінчило рік з суттєвими збитками. Дані фінансової звітності реально відображають фактичний фінансовий стан. Протягом 2013 р. не відбувалось дій, які могли суттєво вплинути на фінансово-господарський стан та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. Вбачається доцільним висловити думку про можливість безупинного функціонування товариства, як суб'єкта господарювання, згідно з вимогами МСА 570 "Безперервність". . Незалежний аудитор, директор фірми "Трансаудит" Бейгельзімер М.Г. (сертифікат АПУ серії А № 000501 від 29.10. 2004 р. строком дії до 29.10. 2014 р.) 14.04. 2014 р.
д/н
д/н
д/н