ПрАТ "ОЗПК"

Код за ЄДРПОУ: 00235878
Телефон: (0482) 37 98 40
e-mail: nsozpk@gmail.com
Юридична адреса: 65033, м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Желябова, 4
 
Дата розміщення: 30.04.2013

Річний звіт за 2013 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Важливі події розвитку ( у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "Одеський завод поршневих кілець" створено в процесі приватизації державного підприємства- Одеського заводу поршневих кілець згідно з Наказом Президента України від 26.11.1994 р. № 699/94. Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" змінено тип та найменування товариства з відкритого на публічне (рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 09.12.2011 року). Історія ПАТ ОЗПК починається з 23 січня 1925 року, тобто з моменту створення Одеського заводу "Червоний профінтер", створенного на базі артілі "Комборбез", який випускав пароводяну арматуру. ПАТ ОЗПК є спеціалізованим підприємством по виробництву поршневих кілець до тракторних, комбайнових та автомобільних дизельних двигунів внутрішнього згорання. Силами технічних служб заводу, вперше в Україні, були розроблені конструкції сталевих компресійних кілець, технологічний процеста конструкції спеціального обладнання. Спільна робота спецілістів заводу з "Інститутом чорної металургії" дозволила значно поліпшити структуру та механічні властивості сірого чавуна і упровадити безотхідну технологію. Сьогодні ПАТ "ОЗПК" виготовляє поршневі кільця діаметром від 72 до мм. Більше ніж 70 % продукції, що вигтовляється заводом експортується в Росію,Узбекістан, Казахстан, Болорусію. Важливих подій розвитку ( в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) в звітному році не відбувалось.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; ПАТ ОЗПК складається з таких структурних підрозділів: - апарат управління-генеральний директор; - бухгалтерія; - канцелярія; - бюро з кадрів; - служба підготовки виробництва; - відділ технічного контролю; - заготівельна ділянка; - виробничий цех; - відділ охорони праці; - пункт охорони здоров'я. Зміни в організаційній структурі товариства в звітному році відбулися у звязку з оптимізацією виробничого процесу.Товариство є засновником дочірнього підприємства ДП "ОЗПК-Днепр", яке було створено Загальними зборами акціонерів ВАТ ОЗПК від 03 березня 1999 року. ДП зареєстровано рішенням виконкому Жовтневої райради м. Дніпропетровська від 20 серпня 1999 року. Підприємство розташовано за адресою м. Дніпропетровськ, пл. Академіка Стародубова, 1. Дочірне підприємство "ОЗПК-Днепр" створено з метою: - постачання сталевої стрічки заводу длоя виробництва компресійних поршневих кілець; - проведення наково-дослідних робіт по створенню лінії для термообробки сталевої стрічки; - реалізація продукції заводу в східних регіонах України. Складні умови, що існують на ринку,привели до призупинення діяльності дочірного підприємства та не дають можливості оцінити перспективи розвитку дочірного підприємства в майбутньому. ПАТ ОЗПК не має філій та представництв.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; В звітному році середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 95 осіб, середня чісельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за суміцництвом - 3 особи, чісельність працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу-5 осіб.Фонд оплати праці в звітному році склав 2917 тис. грн. Розмір фонду оплати праці зменшився відносно попередньго року на 8 тис. грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників, операційним потребам емітента, не розроблялась.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емітент не належить до будь-яких обєднань підприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; ПАТ "Одеський завод поршневих кілець" не проводить спільної діяльності з іншими организаціями, підприємствами, установами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб до товариства не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Фінансова звітність товариства готується відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за принципом обліку за історичною вартістю.Найважливіші принципи облікової політики ПАТ ОЗПК і істотні оцінки в її застосуванні на протязі 2013 року залашились незмінними. Нарахування амортизації основних засобів Товариство здійснює із застосуванням прямолінійного методу, який діяв на протязі 2013 року.Запаси включають сировину та матеріали,паливо, запасні частини, готову продукцію, МШП на складі. Запаси оцінюють за найменшою з двох величин: собівартості або можливої чистої ціни реалізації. Елементи вартості придбання включають прямі матеріальні витрати, витрати на оплату праці і накладні виробничі витрати. У вартість незавершенног виробництва і готової продукції включається вартість придбання сировини і витрати на переробку, такі як прямі витрати на оплату праці, а також розподілену частину постійних і змінних виробничих накладних витрат. Сировина враховується за вартістю придбання з урахуванням витрат на транспортування та доставку.Чиста ціна реалізації являє собою передбачувану ціну реалізації за вирахуванням всіх можливих витрат на приведення запасів у товарний вигляд, а також очікуваних комерційних витрат. Метод оцінки та обліку фінансових інвестицій за методом пайової участі.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основна продукція, яку виробляє ПАТ ОЗПК, є поршневі кільця до двигунів тракторів ("Беларусь", "ЮМЗ","Т-40", "Кировець", "ДТ-75", "Т-150", "МТЗ 80/100") комбайнів "Нива", Дон-1500 та автомобілям Камаз, Газ, двигунам ЯМЗ 236 і ЯМЗ 238. Протягом року було вироблено продукції завдяки якій емітент отримує більш ніж 10 % доходу за рік на суму 4323,8 тис. грн. До складу такої продукції належать комплекти ЯМЗ (вироблено 10,6 тис.комплектів, що в грошовому еквіваленті складає 437,3 тис грн.), Д144 (вироблено 13,8 тис. шт, що складає 2484 тис. гргн.), Д50 А3 ( вироблено 8,3 тис. шт, в грошах - 747 тис. грн.), Д50А4 (вироблено 6,9 тис. шт.на суму 655,5 тис. грн.)Середньореалізаційна ціна складає: ЯМЗ- 41,25 грн., Д144-180 грн., Д50А3 -90 грн.,Д50А4 - 95 грн. Сума виручки від реалізації - ЯМЗ- 379,5 тис. грн., д144- 2156,4 тис. грн., Д50А3 - 724,5 тис. грн., Д50А4 - 638,9 тис. грн. Загальна сумма експорту складає 5076,4 тис. грн. Частка експорту в загальному обсязі продажів - 73 відсотка.В зязку з тим, що підприємство працює в умовах ринку, попит на продукцію носить не системний характер. В даних економічних умовах надати оцінку перспективності виробництва окремих видів товарів вкрай важко, проте найбільш перспективними видами продукції залишаються комплекти поршневих кілець, що виготовляються до двигунів тракторів "Беларусь", "Т-40".Одним з напрямків подальшого розвитку є надання в оренду власних нерухомих будівель, що може бути перспективою додаткового отримання доходу від реалізації послуг. Протягом року спостерігалось падіння попиту на продукцію підприємства. Все частіше в сільському господарстві використовується техніка закордонного виробництва. Відсутність власних моторних зааводів не дає можливості розвивати галузь, в якій здійснює діяльність емітент. Діяльність товариства не залежіть від сезонних змін. Основними ринкми збуту продукції є Узбекістан, Казахстан, Білорусія, Росія. Основні клієнти:ООО "Остхим"(Білорусія), ФОП Солоєв В.(Узбекістан), ТОО "Аск Аском"(Казахстан), Владимирський МТЗ (Росія). На внутрішньому ринку продукція товариства реалізується в незначному обсязі. Потенційні ризики представлені комерційними ризиками, фінансовими ризиками,ризиками, повязаними з форс-мажорними обставинами. Комерційні ризики повязані з реалізацією продукції та послуг на товарному та споживчому ринках-зменшення розмірів і ємності ринку, зниження платоспроможнього попиту, поява нових конкурентів, тощо. Заходами по зниженню комерціних ризиків є: 1. системне вивчення конюктури ринка; 2. раціональна цінова політика; 3. реклама, тощо. 4. використання системи авансування при заказі великіх партій продукції. Фінансові ризики викликані інфляційними процесами, всеохоплючою несплатою, коливанням курсів валют, тощо. Вони можуть бути зніжені шляхом створення системи фінансового менеджменту на підприємстві, роботи з ділерами і споживачами на умовах передплати, використанні акредитивів, тощо. Ризики, повязані з форс-мажорними обставинами-ризики, обумовлені непередбачуваними обставинами (стихійні лиха, зміна політичного курса країни, страйк, тощо). Заходими по зниженню служать робота пілприємства з достатнім запасом фінансової міцності. Продукція товариства реалізується на підставі укладених із замовниками договорів.Оплата здійснюється в безготівковому порядку. Продукція реалізується із 100 % передплатою. Найголовнішими конкурентами із основних видів продукції, що виробляє ПАТ ОЗПК, є підприємства Російської Федерації: - Ставропольський завод поршневих кілець; - Костромський завод поршневих кілець. А також підприємства Німеччини, Індії, Китая, Японії, Польши. Для реалізації продукції емітент використовує власний відділ збуту, а також використовує послуги комісіонерів, що маєть власні канали збуту продукції, переважно на експорт. Канали збуту напрацьовувались роками, та реалізація відбувається за старими звязками. Матеріали, які використовуються в основному виробництві - сталева стрічка, чавун, хромовий ангідрид, абразиви. Сталева стрічка виготовляється Державним підприємством "Експериментально-виробниче підприємство інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України" (м. Дніпропетровськ), сировиною для виготовлення сталевої стрічки є дріт, вироблений на ТОВ "Стальканат-Сілур" (м. Одеса). Для виготовлення сталевої стрічки дріт транспортують до м. Дніпропетровська, сталеву стрічку транспортують до м. Одеси. Чавун, що використовується для виробництва поршневих кілець виготовляють в Україні 9М. Запоріжжя).Хромовий ангідридпостачається ТОВ "Макрохім" (м. Київ)Абразивні матеріали виготовляються на ЗАТ "Запорозький абразивний комбінат" (м. Запоріжжя)Таким чином матеріали, що використовуються в виробництві є доступними, виготовляються в Україні.Протягом звітного періоду відбулися зміни цін на матеріали. Спостерігається дінаміка зростання цін.Так вартість чавуна зросла на 22%, сталевого дроту на 6%,хромового ангідриду на 2,5%, абразивів - 15 %. Важливим для функціонування підприємства залишається постачання електричної енергії, ща здійснює ВАТ Одесаобленерго" (м. Одеса) Вартість 1 кВт електричної енергії протягом року зросла на 10%. Кількість основних постачальників за основними видами сировини та матеріалів - 5. В звязку з відсутністю вільних обігових коштів та низькою перспективністю розвитку галузі товариство не має можливості впроваджувати нові технолдогії та нові види продукції. Становище на ринку не є монопольним.Останнім часом суттевим конкурентом емітента є продукція Ставропольського заводу поршневих кілець та продуція китайського виробництва. Тим не менш продукція, що виготовляється на ПАТ "Одеський завод поршневих кілець" є значно більшої якості, виготовляється із дотриманням технологічних процесів. Про це свідчить попит, який сформувався з боку закордонних та відчизняних покупців. Невизначенність та не стабільність в економіці,неготівність багатьох клієнтів до довгострокових відносин не дають можливость планувати щось на довгострокову та середньострокову перспективу. Емітент здійснює свою діяльність тільки на теріторії України.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За останні п'ять років товариством придбані наступні основні засоби: - в 2008 році придбання основних засобів не відбувалось. - в 2009 р. товариством придбані основні засоби на суму 169 тис. грн., у тому числі: передавальні пристрої на суму 12 тис. грн., машини та обладнання - 52 тис. грн., інструменти та прилади - 58 тис. грн., інші основні засоби - 47 тис.грн. - в 2010 році товариствомпридбані основні засоби на суму 611,4 тис.грн., у тому числі : машини та обладнання - 240,5 тис. грн.;транспортні засоби - 22,4 тис. грн.;інструменти, прилади та інвентар - 35,1 тис. грн.; інші основні засоби - 8,9 тис. грн. - в 2011 році товариство придбало основні засоби на суму 130,0 тис. грн., у тому числі:транспортні засоби - 110 тис. грн.;інструменти, прилади та інвентар - 3 тис. грн.;інші основні засоби на суму 17 тис. грн. - в 2012 року придбано основних засобів на суму 12,5тис. грн., у тому числі машини та обладнання на суму 12,5тис. грн. Протягом 2013 року придбано основних засобів на суму 11,3 тис. грн., у тому числі інші основні засоби на суму 11,3 тис. грн. Введено в експлуатацію машин та обладннання, що було придбано в попередніх роках на суму 71,0 тис. грн. За цей період відчуджено основних засобів : - 2008 р. на суму 1013 тис. грн., у тому числі: будинки, споруди та передавальні пристрої - 655 тис. грн., машини та обладнання - 226 тис. грн., інструменти, прилади та інвентар - 89 тис. грн., інші основні засоби - 43 тис. грн. - 2009 р.відчуджено основних засобів на суму за первісною вартістю 235 тис. грн.: машини та обладнання - на суму 180 тис. грн., інструменти, прилади - 49 тис. грн. (списання та ліквідація). - 2010 р. відчуджено основних засобів на загальну суму 219,1 тис. грн., у тому числі: ліквідовано основних засобів на суму 43,6 тис. грн., реалізовано основних засобів на суму 175,5 тис. грн.По групам основних засобів: будинки, споруди та передавальні пристрої - реалізовано на суму 108,3 тис. грн., машини та обладнання - ліквідовано на суму 22,8 тис. грн. та реалізовано на суму 23,8 тис. грн.; транспортні засоби - реалізовано на суму 43416,7 тис. грн., інструменти, прилади та інвентар - ліквідовано на суму 5,5 тис. грн., інші основні засоби - ліквідовано на суму 15,3 тис. грн. - 2011 р.відчуджено основних засобів первісна вартість яких, складає 196,7 тис. грн., у тому числі: ліквідовано основних засобів первісна вартість яких складає 6,7 тис. грн.залишкова - 0,3 тис. грн., реалізовано основних засобів первісна вартість яких складає 190,0 тис. грн.залишкова-16,3 тис грн. Основних засобів реалізовано на суму 38,3 тис. грн. По групам основних засобів: будинки, споруди та передавальні пристрої - реалізовано на суму 2,5 тис. грн., машини та обладнання - реалізовано на суму 34,3 тис. грн., транспортні засоби ліквідовано за залишковою вартістю - 0,3 тис. грн., інші основні засоби реалізовано на суму 1,5 тис. грн. - 2012 рік відчуджено основних засобів первісна вартість яких складає 230,4 тис. грн., у тому числі ліквідовано основних засобів первісна вартість яких складає 122,7 тис. грн., залишкова - 7,2 тис. грн., Основних засобів реалізовано з первісною вартістю 107,7 тис. грн., залишковою - 6,3 тис. грн.Загальна сума реалізації складає 42,9 тис. грн. По групам основних засобів: машини та обладнання - реалізовано на суму 25,0 тис. грн., ліквідовано за залишковою вартістю - 0,8 тис. грн.,транспортні засоби - реалізовано на суму 10.0 тис. грн.,інструменти, прилади та інвентар - реалізовано на суму 7,9тис. грн., ліквідовано за залишковою вартістю - 6,4 тис. грн. - 2013 рік відчуджено основних засобів первісна вартість яких складає 155,4 тис. грн., у тому числі ліквідовано основних засобів первісна вартість яких складає 117,9 тис. грн., залишкова - 0 грн. Основних засобів реалізовано з первісною вартістю 37,5 тис. грн., залишкова вартість складає 0,4 тис. грн. Загальна сума реалізації складає 48,2 тис. грн. По групам основних засобів:машини та обладнання - реалізовано на суму 0,2 тис. грн., ліквідовано за первісною вартістю -117,9 тис.грн. транспортні засоби реалізовано на суму 48,0 тис. грн. Значних інвестицій та придбань підприємтсво не планує.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Протягом 2013 року правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради , членами виконавчого органу та афілійованими особами, дочірнім підприємством не відбувалось.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Всі основні засоби обліковуються на балансі товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2013 р. складає 27336 тис. грн., знос - 21594 тис.грн., залишкова вартість 5742 тис. грн. Будь-яких зазначених правочинів щодо основних засобів товариства в звітному році не відбувалось.Орендованих основних засобів в акціонерному товаристві не значиться. Частина приміщень, первісна вартість яких скаладає 700,0 тис.грн. надано в оренду. Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані. Основні засоби розташовані за адресою : м. Одеса, вул. Желябова,4. Інформація про виробничі потужності та ступінь використання обладнання: виробничі потужності складають 1306 одиниць, ступінь використання обладнання - 58,4 %. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства.Облік руху основних засобів Товариства ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 7 "Основні засоби". Аналітичний та сінтетичний облік основних засобів товариства ведеться відповідно до вимог чинного законодавства України. Сінтетичні рахунки заведені у відповідності до інструкції "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку" від 30.11.1999 р. № 291. Облік основних засобів ведеться по рахунку № 10 "Основні засоби". Нарахування зносу по основним засобам проводиться за прямолінійним методом. Товариство користується основними засобами на наступних умовах : використання засобів здійснюється за їх цільним призначенням для здійснення виробничої діяльності підприємства. Утримання активів здійснюється господарським способом. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів , характер та причини такіх планів , суми видатків в тому числі вже зробленних, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очикуванне зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні. Капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів не планується. Екологічні фактори не впливають на основні засоби товариства.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; На фінансово-господарську господарську діяльність ПАТ ОЗПК негативно впливають: - підвищення цін не енергоносії та матеріали; - нестабільність податкового законодавства; - погіршення конкурентного климату; - труднощі в технічному переозброєнні підприємства через високий рівень цін на нове та відновлене обладнання. Підприємство знаходиться в прямій залежності від законодавчих та економічних обмежень. Особливо коли ці обмеження стосуються експортних операцій. Економіка підприємства залежить від прийняття законодавчих документів та актів, які дозволяють працювати в нормальному режимі вітчизняному товаровиробнику.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; В звітному році до підприємства не застосовувались штрафні санкції. Штрафи не виплачувались.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Товариство фінансує свою діяльність за рахунок власних коштів. Робочій капітал достатній і в цілому відповідає поточним потребам підприємства. За оцінками фахівців товариства можливі шляхи покращення ліквідності полягають в проведені заходів по збільшенню обємів реалізації товарів, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики, зменшення обємів використаня електричної енергії. Для забезпеченння безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги пошуку резервів зниження витрат на погашення поточних зобов'язань.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; На кінець звітного періоду всі уклаені договори були виконані.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Стратегія подальшої діяльності товариства визначатиметься черговими загальними зборами акціонерів. Стратегія подальшої діяльності передбачає: - утримання існуючих ринків збуту; - пошук нових ринків; - розширення ділерської мережі; - підвищення конкурентоспроможності продукції, за рахунок підвищення якості; - зниження адміністративних витрат; - пошук постачальників матеріалів, які є виробниками, виробляємої продукції; - зниження обємів використання електричної енергії. Втілення вищезазначених напрямків діяльності вплине на зростання обігів виробництва, та поліпшить фінансовий стан товариства. Суттєвих реконструкцій протягом наступного року не планується. На діяльність емітента в майбутньому можуть вплинути: - підвищення вартості матеріалів та енергії; - підвищення рівня податків та зборів; - обмеження стосовно експортних операцій.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; В звітному році товариство не спрямовувало кошти на дослідження та розробки.
судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; На кінець звітного періода в судах не має справ, стороною в яких виступає емітент.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати в товаристві та на сайті НКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua