ПрАТ "ОЗПК"

Код за ЄДРПОУ: 00235878
Телефон: (0482) 37 98 40
e-mail: nsozpk@gmail.com
Юридична адреса: 65033, м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Желябова, 4
 
Дата розміщення: 30.04.2013

Річний звіт за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Голованов Юрiй Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

30.04.2014

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство “Одеський завод поршневих кілець”
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00235878
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, Одеська область, Малиновський район, м. Одеса, 65033, вулиця Желябова, будинок 4
5. Міжміський код, телефон та факс (0482)342-486 (0482) 340-372, (0482) 342-486
6. Електронна поштова адреса nsozpk@gmail.com


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2013

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

82, Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2013

(дата)


3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.ozpk.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.2013

(дата)