ПАТ "ОЗПК"

Код за ЄДРПОУ: 00235878
Телефон: (0482) 37 98 40
e-mail: nsozpk@gmail.com
Юридична адреса: 65033, м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Желябова, 4
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Особлива інформація на 27.04.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

127.04.201720000.00012879.000155.292
Зміст інформації:
Рiшення прийняте загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2017 р. Попередньо схвалено укладення Товариством значних правочинiв (правочини, якi будуть пов'язанi з господарською дiяльнiстю Товариства згiдно iз статутом; надання фiнансової допомоги, позик, застав (iпотеки), порук, гарантiй, в тому числi за третiх осiб; отримання фiнансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв або становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтостi Товариства. Гранична сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 20000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 12879 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 155.29%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6 618 752 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 5 381 181 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за"- 5 381 181 шт. та "проти" прийняття рiшення - немає.