ПрАТ "ОЗПК"

Код за ЄДРПОУ: 00235878
Телефон: (0482) 37 98 40
e-mail: nsozpk@gmail.com
Юридична адреса: 65033, м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Желябова, 4
 
Дата розміщення: 25.10.2019

Особлива інформація на 24.10.2019

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

124.10.201935000.00012192.000287.073
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акцiонерного Товариства 24.10.2019 р. (протокол вiд 24.10.2019 р.) було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру - Попередньо схвалити укладення товариством значних правочинiв (правочини, якi будуть пов'язанi з господарською дiяльнiстю Товариства згiдно iз статутом; надання фiнансової допомоги, позик, застав (iпотеки), порук, гарантiй, в тому числi за третiх осiб; отримання фiнансової допомоги або позик, надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна, вiдчуження основних засобiв, зовнiшньоекономiчнi контракти, iншi правочини), що вчинятимуться Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв або становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтостi Товариства. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 35 000 тис.грн. Надати повноваження генеральному директору Товариства Голованову Юрiю Миколайовичу протягом одного року з дати проведення цих загальних зборiв, приймати рiшення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинiв, визначати їх умови, здiйснювати вiд iменi Товариства всi необхiднi дiї щодо вчинення значних правочинiв, якi попередньо схваленi цими зборами, за умови схвалення укладення зазначених правочинiв Наглядовою радою Товариства. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 12192 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 287,07350. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 6622782, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 5408627, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 5408627, "проти" немає голосiв.